24 czerwca 2024
Wydarzenia

Rzecznik MŚP złożył wniosek o ukaranie Wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz składa wniosek do Marszałka Senatu RP Pana Prof. Tomasza Grodzkiego o ukaranie Wicemarszałka, Senatora RP Michała Kamińskiego. Sprawami kar za niewykonywanie obowiązków senatorskich, jak również senatorów, którzy zachowują się w sposób nieodpowiadający godności senatora, zajmuje się Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich.

Podczas posiedzenia Senatu RP w dniu 21 lutego 2023 r. Senator RP Michał Kamiński: uniemożliwił dokończenie wypowiedzi Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców Panu Adamowi Abramowiczowi, dotyczącej uchwalonej w dniu 26 stycznia 2023 r. przez Sejm RP ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (druk senacki nr 906), tzw. ustawa deregulacyjna, podważając prawo Rzecznika MŚP do zabrania głosu w sprawie, pomimo wcześniejszego udzielania głosu, wzywał Straż Marszałkowską w celu wyprowadzenia Rzecznika MŚP z sali plenarnej.

Przedmiotem przywołanego powyżej posiedzenia Senatu RP było rozpatrzenie tzw. ustawy deregulacyjnej, w której zawarto bardzo korzystne rozwiązania dla przedsiębiorców z sektora MŚP, m.in. w ramach proprzedsiębiorczych zmian, szczególnie ważnych dla najmniejszych przedsiębiorców, przewidziano rozszerzenie kompetencji Rzecznika MŚP w zakresie ochrony praw przedsiębiorców poprzez stworzenie podstawy prawnej do występowania przez niego w postępowaniach w sprawach cywilnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w których stroną postępowania jest przedsiębiorca. Jest to niezwykle ważne, ponieważ
w bardzo licznych sprawach matek prowadzących działalność ZUS odmawia wypłaty należnych im świadczeń. Rzecznik MŚP wielokrotnie od początku swojej działalności, czyli od 2018 r. podnosił kwestie praw właścicielek firm do świadczeń.

Niewątpliwie zatem udział w ww. posiedzeniu Rzecznika MŚP, jako organu państwowego, którego ustawowy zakres zadań dotyczy przedmiotowej sprawy, był uzasadniony, tym bardziej że na wniosek Rzecznika MŚP w 2020 r. został zmieniony Regulamin Senatu RP, właśnie po to, aby poszczególne organy mogły mieć możliwość zabierania głosu w Senacie RP w ważnych spawach dla Obywateli.

Według Regulaminu Senatu RP sprawy senatorów, którzy nie wykonują obowiązków senatorskich, jak również senatorów, którzy zachowują się w sposób nieodpowiadający godności senatora, podlegają, na wniosek Prezydium Senatu, rozpatrzeniu przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich.