15 kwietnia 2024
Sprawy narodowe

Nie ma Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Marsz Niepodległości w dniu 18 grudnia

– W związku z publikowanymi w mediach społecznościowych oraz rozsyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez niektórych Członków Stowarzyszenia Marsz Niepodległości” (dalej: Stowarzyszenie) informacjami o zwołaniu przez Zarząd Stowarzyszenia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na dzień 18 grudnia 2022r. jako Prezes Zarządu Stowarzyszenia zawiadamiam, że Zarząd Stowarzyszenia nie podjął żadnej wiążącej prawnie uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia (dalej Walne Zebranie) i wyznaczeniu terminu oraz miejsca odbycia Walnego Zebrania.

– Rozpowszechniana pośród Członków Stowarzyszenia rzekoma uchwała Zarządu Stowarzyszenia nr 1/27/11 nie została podjęta podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia i dotknięta jest wadą nieważności – poinformował w specjalnym oświadczeniu prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Robert Bąkiewicz.

– Należy zwrócić uwagę, że stosownie do treści ust. 2 lit a uchwały nr 2 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 12 sierpnia 2022r. regulującej tryb przeprowadzania i zwoływania zebrań zarządu Stowarzyszenia (dalej przytaczana jako uchwała),,zebrania Zarządu zwołuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości” lub osoba przez niego wyznaczona”. Ponadto zgodnie z treścią ust. 2 lit. b i c uchwały ,,Prezes Zarządu Stowarzyszenia,,Marsz Niepodległości” lub osoba przez niego wyznaczona podaje miejsce i termin zebrania Zarządu Stowarzyszenia,,Marsz Niepodległości” oraz ,,Termin zebrania Zarządu Stowarzyszenia,,Marsz Niepodległości” powinien być ogłoszony z odpowiednim wyprzedzeniem przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia,,Marsz Niepodległości” lub osobę przez niego wyznaczoną. Wreszcie zgodnie z treścią ust. 2 lit. fi g uchwały zebrania Zarządu Stowarzyszenia prowadzone są stosownie do agendy wprowadzonej pod obrady Zarządu przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia – czytamy w dokumencie.

Od początku ubiegłego miesiąca grupa Członków Stowarzyszenia podczas nieformalnych spotkań, które nie zostały zwołane stosownie do obowiązujących wewnątrz Stowarzyszenia przepisów, jako posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia, tworzy dokumenty (opatrzone nagłówkiem,,uchwała Zarządu” i podpisami tych osób), które mają na celu wprowadzenie w błąd Członków Stowarzyszenia co do treści decyzji podejmowanych przez władzę wykonawczą w Stowarzyszeniu. Wobec braku formalnego zwołania Zarządu Stowarzyszenia owe nieformalne spotkania nie mają charakteru posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia i zdolności do podejmowania decyzji wiążących Członków Stowarzyszenia. Z tych samych powodów, wszelkie uchwały podjęte podczas tych spotkań, w tym i ta o rzekomym zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, dotknięte są wadą nieważności – pisze Robert Bakiewicz. – Mając to na uwadze jeszcze raz wskazuję, że Zarząd Stowarzyszenia nie podjął uchwały, stosownie do treści ust. 22 Statutu Stowarzyszenia, o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na dzień 18 grudnia 2022r. Działania owej grupy Członków Stowarzyszenia, pozostające w sprzeczności z wewnętrznymi przepisami Stowarzyszenia, odczytuję jako próbę destabilizacji działalności Stowarzyszenia, prowadzącą do unicestwienia celów działalności Stowarzyszenia oraz sprzeniewierzenia się kierunkowi rozwoju Stowarzyszenia określonemu przez ostatnie Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.