Dziennik Narodowy Blog Sprawy narodowe Nie ma Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Marsz Niepodległości w dniu 18 grudnia
Sprawy narodowe

Nie ma Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Marsz Niepodległości w dniu 18 grudnia

– W związku z publikowanymi w mediach społecznościowych oraz rozsyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez niektórych Członków Stowarzyszenia Marsz Niepodległości” (dalej: Stowarzyszenie) informacjami o zwołaniu przez Zarząd Stowarzyszenia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na dzień 18 grudnia 2022r. jako Prezes Zarządu Stowarzyszenia zawiadamiam, że Zarząd Stowarzyszenia nie podjął żadnej wiążącej prawnie uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia (dalej Walne Zebranie) i wyznaczeniu terminu oraz miejsca odbycia Walnego Zebrania.

– Rozpowszechniana pośród Członków Stowarzyszenia rzekoma uchwała Zarządu Stowarzyszenia nr 1/27/11 nie została podjęta podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia i dotknięta jest wadą nieważności – poinformował w specjalnym oświadczeniu prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Robert Bąkiewicz.

– Należy zwrócić uwagę, że stosownie do treści ust. 2 lit a uchwały nr 2 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 12 sierpnia 2022r. regulującej tryb przeprowadzania i zwoływania zebrań zarządu Stowarzyszenia (dalej przytaczana jako uchwała),,zebrania Zarządu zwołuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości” lub osoba przez niego wyznaczona”. Ponadto zgodnie z treścią ust. 2 lit. b i c uchwały ,,Prezes Zarządu Stowarzyszenia,,Marsz Niepodległości” lub osoba przez niego wyznaczona podaje miejsce i termin zebrania Zarządu Stowarzyszenia,,Marsz Niepodległości” oraz ,,Termin zebrania Zarządu Stowarzyszenia,,Marsz Niepodległości” powinien być ogłoszony z odpowiednim wyprzedzeniem przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia,,Marsz Niepodległości” lub osobę przez niego wyznaczoną. Wreszcie zgodnie z treścią ust. 2 lit. fi g uchwały zebrania Zarządu Stowarzyszenia prowadzone są stosownie do agendy wprowadzonej pod obrady Zarządu przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia – czytamy w dokumencie.

Od początku ubiegłego miesiąca grupa Członków Stowarzyszenia podczas nieformalnych spotkań, które nie zostały zwołane stosownie do obowiązujących wewnątrz Stowarzyszenia przepisów, jako posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia, tworzy dokumenty (opatrzone nagłówkiem,,uchwała Zarządu” i podpisami tych osób), które mają na celu wprowadzenie w błąd Członków Stowarzyszenia co do treści decyzji podejmowanych przez władzę wykonawczą w Stowarzyszeniu. Wobec braku formalnego zwołania Zarządu Stowarzyszenia owe nieformalne spotkania nie mają charakteru posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia i zdolności do podejmowania decyzji wiążących Członków Stowarzyszenia. Z tych samych powodów, wszelkie uchwały podjęte podczas tych spotkań, w tym i ta o rzekomym zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, dotknięte są wadą nieważności – pisze Robert Bakiewicz. – Mając to na uwadze jeszcze raz wskazuję, że Zarząd Stowarzyszenia nie podjął uchwały, stosownie do treści ust. 22 Statutu Stowarzyszenia, o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na dzień 18 grudnia 2022r. Działania owej grupy Członków Stowarzyszenia, pozostające w sprzeczności z wewnętrznymi przepisami Stowarzyszenia, odczytuję jako próbę destabilizacji działalności Stowarzyszenia, prowadzącą do unicestwienia celów działalności Stowarzyszenia oraz sprzeniewierzenia się kierunkowi rozwoju Stowarzyszenia określonemu przez ostatnie Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Exit mobile version