Powstań Węgrze! – Talpra magyar! [WIDEO]

Święto Narodowe Węgier (węg. Nemzeti ünnep) to węgierskie święto państwowe, obchodzone co roku 15 marca jako upamiętnienie rewolucji węgierskiej z 1848 r.

Wystąpienia rewolucyjne, które przetoczyły się przez Europę w latach 1848-1849, historiografia nazwała Wiosną Ludów. Część owych wystąpień związana była z ruchami społecznymi – ludzie niższych stanów domagali się poprawy warunków życia. Inne wiązały się z żądaniami zmiany ustroju politycznego czy zrywów na tle narodowościowym.

W państwie Habsburgów obok niechęci do rządu (zwłaszcza do Metternicha) i antagonizmów społecznych, w 1848 r. ze szczególną siłą dały o sobie znać tendencje narodowo-wyzwoleńcze w Galicji, Włoszech, na Węgrzech, a także w Chorwacji i Czechach.

Na czele węgierskiej opozycji antywiedeńskiej stali Lajos Kossuth i poeta Sandor Petofi, który był inicjatorem powstania. Wybuchło ono w marcu 1848 r. Jeszcze w tym miesiącu sejm stanowy węgierski uchwalił konstytucję, która została zaakceptowana przez cesarza austriackiego Ferdynanda I (był on jednocześnie królem Węgier). Konstytucja wprowadzała wolność prasy oraz dwuizbowy parlament, który kontrolował rząd, a także znosiła pańszczyznę. Szybko okazało się, że zdecydowana większość szlachty węgierskiej i mieszczaństwa dąży jedynie do autonomii w ramach monarchii habsburskiej. Tylko niewielka część szlachty opowiadała się za całkowitą niezależnością państwa. Sytuację komplikował jeszcze fakt, że w skład Korony Węgierskiej wchodziły też ziemie zamieszkane przez Rumunów, Słowaków, Chorwatów. Często na tych terenach szlachta była (w przeciwieństwie do chłopów) narodowości węgierskiej. Tak więc do antagonizmów narodowościowych dochodziły jeszcze klasowe. Szlachta bała się, że Austriacy użyją przeciw niej rumuńskich czy chorwackich chłopów. Kiedy jesienią 1848 r. rząd austriacki zdecydował się wysłać na Węgry armię Jelacicia, rozpoczęła się regularna wojna austriacko-węgierska.8 października 1848 r. Kossuth powołał Węgierski Komitet Obrony i rozpoczął formowanie armii, w której znaleźli się też polscy generałowie Henryk Dembiński i Józef Bem. Pod koniec 1848 r. powstał legion polski z gen. Józefem Wysockim na czele.

W styczniu 1849 r. Peszt i Buda zostały zajęte przez armię Windischgratza, a 4 marca cesarz Franciszek Józef I wydał tzw. manifest ołomuniecki, na mocy którego Węgry zostały włączone do cesarstwa. W odpowiedzi na to 14 kwietnia rząd i sejm węgierski ogłosiły w Debreczynie “deklarację niepodległości” i zdetronizowały Habsburgów. Jednak część węgierskich magnatów i generałów nie była z tego zadowolona. Na pomoc Austriakom przyszły wojska cara Mikołaja I. Po zaciętych walkach i ostatecznej klęsce pod Temeszwarem, 13 sierpnia 1849 r. powstańcy ogłosili kapitulację.

Węgry i Polskę łączy kilkaset lat historii, braterstwa i wspólnej walki, wybitnych wodzów – mówiąc najprościej nić sympatii i empatii między dwoma narodami. 15 marca – w bardzo ważnym dla Węgrów dniu, w rocznicę wybuchu powstania 1848 roku wymierzonego w Habsburgów, pozdrawiamy naszych przyjaciół i braci znad Dunaju. Życzymy radosnego świętowania i przesyłamy piosenkę o bohaterach węgierskiego powstania.

REKLAMA/Advertisement

Magyarország és Lengyelország – több százéves történelem, testvériség, közös küzdelem, kiemelkedő vezetők kötnek össze minket, azaz egy csöppnyi szimpátia és empátia a két nemzet között. Március 15 egy igazán fontos nap a magyarok számára, mivel ez az 1848-as évi Habsburgok elleni felkelés évfordulója. Üdvözletünket küldjük dunai barátainknak és fivéreinknek. Kellemes ünnepséget kívánunk és egy a magyar felkelés hőseit leíró dalt küldünk.

Dzieło muzyczne skomponowane przez Szymona Szewczyka promowane jest również na Węgrzech. Wzmianka o piosence pojawiła się na blogu “Szeretlek Magyarorszag”, czyli w polskim tłumaczeniu “Kocham Węgry”, jak podaje portal Magyar24.pl.