13 lipca 2024
Sprawy narodowe

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników “Swojak” w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników “Swojak” dołączyło do grona członków Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców Biuro Rzecznika MŚP .

Rada jest organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika. Zapewnia stały i bezpośredni kontakt Rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców.

Rada wspiera Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców. Do jej zadań należą:

– monitorowanie sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP;

– diagnozowanie problemów i reagowanie w przypadkach wymagających interwencji Rzecznika;

– opiniowanie oraz opracowywanie projektów ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP.

Opinie wydawane przez Radę dotyczą:

– projektów aktów prawnych, dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium RP;

– wystąpienia z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących działalności gospodarczej;

– stanu przestrzegania praw przedsiębiorców na terytorium RP, w tym zasady wolności działalności gospodarczej;

– prowadzonej działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium RP, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.