7 grudnia 2023
Wydarzenia

Raport unijnej agencji: Najmniej rasizmu w Polsce

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (The European Union Agency for Fundamental Rights, FRA) to niezależna agencja Unii Europejskiej ustanowiona na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 roku z siedzibą w Wiedniu.

FRA posiada następujące organy: Radę Wykonawczą, Zarząd, Dyrektora oraz Komitet Naukowy. Ważną rolę w aspekcie homeostazy ze środowiskiem pełni Platforma Praw Podstawowych jako zespół organizacji pozarządowych wspomagających pracę Agencji. Agencja jest prawnym następcą EUMC, które zostało powołane, by zbierać i rozpowszechniać w formie publikacji i raportów obiektywne i wiarygodne informacje o przestrzeganiu praw podstawowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Z nowego raportu agencji wynika, że odsetek osób pochodzenia afrykańskiego, które doświadczają dyskryminacji rasowej w Polsce, jest o ponad połowę niższy niż średnia w Unii Europejskiej. W Niemczech 76 % respondentów stwierdziło, że w ciągu ostatnich pięciu lat doświadczyło dyskryminacji rasowej ze względu na kolor skóry, pochodzenie lub religię. W Austrii odsetek ten wyniósł 72%. Najniższy wskaźnik – 20 % – odnotowała Polska.

Średnio w 13 krajach UE objętych badaniem 45 % respondentów stwierdziło, że doświadczyło dyskryminacji. Po Polsce najniższe odsetki odnotowano w Szwecji (25 %) i Portugalii (26 %). Według raportu FRA problem ten znacznie się nasilił od czasu poprzedniego badania z 2016 r., kiedy średni odsetek respondentów, którzy zgłosili, że doświadczyli dyskryminacji, wyniósł 39%.

Dyrektor FRA Michael O’Flaherty określił tę tendencję jako „szokującą” i wezwał państwa członkowskie UE do zapewnienia „ludziom pochodzenia afrykańskiego możliwości korzystania ze swoich praw – wolnych od rasizmu i dyskryminacji”.

Raport FRA zatytułowany „Bycie czarnym w UE: doświadczenie osób pochodzenia afrykańskiego” opiera się na wywiadach z 6752 osobami pochodzenia afrykańskiego w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Luksemburgu, Polska, Portugalia, Hiszpania i Szwecji.