Parlament Europejski negatywnie ocenia wyniki unijnego szczytu. Co to oznacza w praktyce?

Wczoraj Parlament Europejski przyjął rezolucje, w której negatywnie ocenia konkluzje z zakończonego w nocy z poniedziałku na wtorek szczytu Rady Unii Europejskiej. Zdaniem Parlamentu Europejskiego wartość wieloletniego budżetu na lata 2021-2027 jest zbyt niska, natomiast zapisy dotyczące warunkowania wypłaty środków wobec poszanowania praworządności zbyt łagodne.

Rezolucja to tylko opinia PE bez mocy sprawczej, ale opinia bardzo istotna. Opinia istotna, bowiem Parlament Europejski będzie musiał przyjąć wieloletnią perspektywę finansową 2021-2027 w głosowaniu. Wczorajsza rezolucja to jasny sygnał, że wieloletnie ramy finansowej w formule wynegocjowanej przed kilkoma dniami nie zyskają akceptacji. Formalnie negocjacje pomiędzy Radą Unii Europejskiej a Parlamentem Europejskim mają rozpocząć się we wrześniu, a pierwotnie głosowanie nad nowym wieloletnim budżetem planuje się na listopad.

Jak czytamy w rezolucji, Parlament Europejski – nie akceptuje jednak porozumienia politycznego w sprawie WRF na lata 2021-2027 w jego obecnym kształcie; wyraża gotowość do natychmiastowego zaangażowania się w konstruktywne negocjacje z Radą w celu udoskonalenia wniosku; przypomina o mandacie Parlamentu z listopada 2018 r.; podkreśla, że zgodnie z art. 312 TFUE Parlament Europejski musi wyrazić zgodę na porozumienie dotyczące rozporządzenia w sprawie WRF; Rada Unii Europejskiej ustaliła ramy finansowe na lata 2021-2027 w kwocie wydatków 1 bln i ponad 74 mld euro oraz wdrożenia funduszu odbudowy gospodarek na poziomie 750 mld euro.

Jak głosi rezolucja – cięcia w WRF są sprzeczne z celami UE; uważa na przykład, że proponowane cięcia w programach na rzecz zdrowia i badań naukowych są niebezpieczne w kontekście ogólnoświatowej pandemii; uważa, że proponowane cięcia dotyczące edukacji, transformacji cyfrowej i innowacji zagrażają przyszłości następnego pokolenia Europejczyków; uważa, że proponowane cięcia w programach wspierających transformację regionów uzależnionych od węgla są sprzeczne z unijnym programem Europejskiego Zielonego Ładu; uważa, że proponowane cięcia w dziedzinie azylu, migracji i zarządzania granicami zagrażają pozycji UE w coraz bardziej niestabilnym i niepewnym świecie.

Pojawiają się również zapisy dotyczące zbyt łagodnych konkluzji szczytu w zakresie uzależnienia wypłat od przestrzegania przez państwa praworządności – Głęboko ubolewa, że Rada Europejska znacznie osłabiła dążenie Komisji i Parlamentu do tego, aby w WRF i Instrumencie Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (NGEU) stanąć na straży praworządności, praw podstawowych i demokracji; potwierdza żądanie, aby dokończyć prace współprawodawcy nad zaproponowanym przez Komisję mechanizmem ochrony budżetu UE w przypadku, gdy występuje systemowe zagrożenie dla wartości zapisanych w art. 2 TUE i gdy zagrożone są interesy finansowe Unii; podkreśla, że mechanizm ten, aby był skuteczny, musi być uruchamiany odwróconą kwalifikowaną większością głosów; podkreśla, że mechanizm ten nie może wpływać na spoczywający na instytucjach rządowych lub państwach członkowskich obowiązek dokonywania płatności na rzecz ostatecznych beneficjentów lub odbiorców; podkreśla, że rozporządzenie w sprawie praworządności zostanie przyjęte w procedurze współdecyzji;

Rezolucję przyjęto przy 465 głosach za (w tym europosłów związanych z PO, PSL, SLD i Wiosną) oraz 150 głosach przeciw (w tym europosłów związanych z PiS) oraz 67 głosach wstrzymujących.

REKLAMA/Advertisement

Łukasz Religa