25 września 2023
Wydarzenia

ONZ i państwa członkowskie mają walczyć z paleniem Koranu

Rada Praw Człowieka ONZ zatwierdziła dzisiaj sporną rezolucję w sprawie nienawiści religijnej w następstwie spalenia Koranu w Szwecji. Rezolucja, przedstawiona przez Pakistan w imieniu zrzeszającej 57 państw Organizacji Współpracy Islamskiej (OIC), wzywa szefa Rady do sporządzenia raportu a państwa całego świata do ścigania takich czynów i zapobiegania aktom nienawiści wobec religii.

Stanowczo sprzeciwiły się temu Stany Zjednoczone i Unia Europejska, które twierdzą, że jest to sprzeczne z ich poglądami na prawa człowieka i wolność słowa.

Dwadzieścia osiem krajów głosowało za, dwanaście było przeciw, a siedem wstrzymało się od głosu. Rada Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations Human Rights Council) to organ pomocniczy Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Zastąpiła ona Komisję Praw Człowieka ONZ, przejmując większość jej funkcji. Jej siedziba znajduje się w Genewie. Sekretariatem Rady jest biuro wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka. W obecnej kadencji Rady państwa islamskie mają wyjątkowo dużą reprezentację.

Pod koniec ubiegłego miesiąca 37-letni imigrant z Iraku spalił w Sztokholmie Koran, co wzburzyło tysiące muzułmanów na całym świecie. Doszło m.in. do zamieszek pod szwedzkimi ambasadami.