Norweskie odkrycia i polskie zakrycia

Krajowe media w ostatnich dniach (onet.pl – 24.01.2021) podają sensacyjne wiadomości o odkryciu na terenie Norwegii gigantycznych złóż fosforanów, wanadu i tytanu. Miał tego dokonać szwajcarski biznesmen i bankier Michael Wurmser. Zasoby rudy szacuje się na ok. 70 – 80 mld ton. W tej chwili ocenia się, że złoże to zalega na głębokości 2200 – 4300 m. Dodatkowo ma ono zawierać szereg innych metali, występujących w tablicy Mendelejewa. Znacznie wcześniej zachwyt nad tym odkryciem zaistniał w mediach UE. Podkreślano w nich, że w wyniku ewentualnej eksploatacji tych złóż nastąpi jej uniezależnienie się od zagranicznych dostaw surowców uznanych za krytyczne.

Zagraniczne media trudno posądzać o bezstronność w podawaniu tego rodzaju wiadomości. Ich polskie odpowiedniki winne jednak dostrzec pomijanie podobnego krajowego odkrycia, jakie mało miejsce blisko pół wieku temu w rejonie Suwałk. Polskie podobne do tego złoże “Krzemianki” dotychczas nie zostało zagospodarowane, choć posiada znacznie korzystniejsze parametry głębokościowe, a tym samym kosztowe. W skrócie można powiedzieć, że na głębokościach, gdzie zaczynają się złoża norweskie, na tych głębokościach kończą się nasze złoża. Ten huk i szum wokół norweskich złóż wydaje się być sztuczny, propagandowy i reklamowy dla inwestycji surowcowych w Norwegii, co od strony komercyjnej dla tego kraju jest całkowicie uzasadnione. Jeżeli jednak miałby to być wstęp do przygotowań dla jego rzeczywistej eksploatacji, to pomijanie podobnych polskich odkryć wydaje się być stronnicze i dyskryminujące w tej sprawie nasze osiągnięcia. To, że informacje te nagłaśniają krajowe media należy uznać za skandal, który już dawno temu został napiętnowany w powiedzeniu “swego nie znacie, cudze chwalicie, sami nie wiecie, co posiadacie”.

Kryminalny horror wokół suwalskich złóż

Pod koniec czerwca 2014 r. ukazała się obszerna powieść kryminalna “Klasa”*, której głównym motywem jest walka polskiego kontrwywiadu wojskowego o niedopuszczenie amerykańskiej firmy górniczej do eksploatacji złoża w rejonie Suwałk. Pod względem formalnym jest to pasjonująca historia ścigających, podglądających i podsłuchujących się koterii, służb, ministrów i generałów na czele z samym premierem. Nasi “dzielni” i “szlachetni” dowódcy rujnują amerykańską korporację, mordują jej szefów i powodują, że złoże nadal leży sobie spokojnie pod ziemią, gdzie trwa tam przynajmniej od setek milionów lat. Na początek nasze służby kradną Amerykanom skromne 1,6 miliarda złotych, co skutecznie uniemożliwia im rozpoczęcie wszelkich prac. Kryminalna fabuła zajmuje tu 99,9 % jej treści. Informacje dotyczące tematu są tu potraktowane całkowicie marginalnie. O co chodzi w tej masakrze, gdzie trup ściele się gęsto, dowiadujemy się dopiero pod koniec książki. Dlaczego polskie służby to robią? Bronią one postanowień Natura 2000.

Ani jedna trawka nie może tu zginąć, ani jeden owad, ani jedna kropla wody w jeziorach. Natomiast ludzie padają tu jak muchy. Na koniec dowiadujemy się, że żołnierzom BOR kończącym tę ponurą historię aktywnie pomagał pan Władimir Bodeński, pierwszy sekretarz ambasady Federacji Rosyjskiej! Oczywiście, jak w każdej powieści wiele tu fantazji i uroczej improwizacji. Szereg komentarzy w polskich mediach wskazuje jednak, że coś naprawdę jest na rzeczy w tej powieści. Jej konsultantem był były szef Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji. Informację o zainteresowaniu Amerykanów naszym złoże tytanu podała jeszcze kilkanaście lat temu rozgłośnia RMF. Możliwość zaistnienia opisanej w książce akcji na okładce książki potwierdził gen. Roman Polko, były dowódca jednostki wojskowej “Grom”. Na tym tle warto zauważyć, że niepokojący brak logiki pojawia się w oficjalnych dokumentach na temat suwalskich złóż.

Bilans Zasobów Kopalin

REKLAMA/Advertisement

Jest to powszechnie uznawane za najbardziej wiarygodne źródło informacji o złożach wszystkich surowców występujących na terenie naszego kraju. Tymczasem w tej akurat sprawie źródło to jest bardzo powściągliwe. Wspomina się tylko, że ówczesne zasoby zostały zakwalifikowane jako pozabilansowe ze względu na niskie zawartości metali, a głównie wanadu oraz ze względu na głębokość występowania złoża (850 – 2300 m). Niewątpliwy autorytet, jakim jest pod tym względem prof. Marek Nieć twierdzi (2003 r), że zawartość wanadu powinna wynosić 0,73%, aby eksploatacja była w opłacalna. Tylko jeden procent złoża spełnia to kryterium. Nie podano jednak, jaka wartość liczbowa w tonach odpowiada temu jednemu procentowi. Swoją opinię w tej sprawie profesor potwierdza informacją, że ostatnio na świecie nastąpiły nowe odkrycia tego rodzaju złóż. Występują one płytko na wychodniach szczególnie w RPA. W tej sytuacji zasoby rudy w Krzemiankach nie spełniają nawet kryteriów pozabilansowych.

Sprzeczności

W literaturze potwierdza się informacja o opracowaniu dokumentacji w kategorii C-1. Obowiązujące od bardzo dawna przepisy zezwalały na opracowanie takiej dokumentacji tylko pod warunkiem, że wcześniejsza, mniej dokładna dokumentacja C-2 potwierdzała występowanie zasobów bilansowych. Od strony inwestycyjnej udokumentowanie i udostępnienie tego złoża powierzono wtedy ówczesnemu KGHM w Lubinie. Teraz mówi się, że obie te dokumentacje zawierały zasoby pozabilansowe. Być może były wtedy inne kryteria, ale rządowy dokument winien te sprawy jasno przedstawić i wyjaśnić. Jest to tym bardziej konieczne, że w gospodarce rynkowej kryteria bilansowości są tworem sztucznym i administracyjnym właściwym dla czasów PRL. Żaden kraj UE ich nie stosuje w sposób rygorystyczny. Teraz, to co jednemu według sztywnych kryteriów nie opłaci się, komu innemu może dać zyski. Unikając dyskusji i wyjaśnień stwarza się pole do domysłów i dyskusji.

Można domniemywać, że tego rodzaju metale jak wanad, tytan i niob są surowcami o znaczeniu strategicznym, wojskowym i nie podaje się ich danych do publicznej wiadomości. Jest to jednak zastrzeżenie mało prawdopodobne, gdyż za czasów PRL, kiedy tajemnicą państwową było prawie wszystko, pisały o tym gazety, a dokumentacje nie były objęte klauzulą tajności.

Odkrycie

Na anomalię magnetyczną w rejonie Suwałk pierwsi zwrócili uwagę Niemcy, kiedy przelatujące nad tym terenem samoloty bojowe odczuwały zaburzenia magnetyczne. W 1957 roku prof. Jerzy Znosko i Jan Skorupa z Państwowego Instytutu Geologicznego odkryli tu soczewkowe złoże rud polimetalicznych w skałach anortozytowych (zasadowa skała głębinowa, której odpowiednikiem wylewnym jest m.in. bazalt) Dalsze badania pozwoliły na ustalenie zasobów rud w granicach ok. 1,5 mld ton z możliwością ich dalszego powiększenia. Ilość wanadu i tytanu ocenia się na ok. 50 mln ton każdego z nich. Pojawiają się informacje, że to polimetaliczne złoże zawiera wszystkie pierwiastki tablicy Mendelejewa. Czy jednak technologicznie wszystkie będzie można odzyskać? Być może, że podobnie jak np. w KGHM, podczas procesu odzysku głównego metalu, jakim jest miedź otrzyma się też najcenniejsze metale, jak srebro, złoto, platyna i pallad.

Propozycje

Stowarzyszenie Samorządna Suwalszczyzna proponuje na początek budowę niewielkiej kopalni pilotowej. Jest to o tyle istotne dla tamtejszej społeczności, że żyje ona z turystyki tylko kilka miesięcy w roku. Działacze Stowarzyszenia twierdzą, że można pogodzić warunki eksploatacji złoża z wszystkimi wymogami ochrony środowiska. Podają przykłady podobnych kopalń w Szwecji i Finlandii, przeciwko którym nikt tam nie protestuje. Rządową nieopłacalność eksploatacji kontestują oni podnosząc argument przyznania na ten cel niemieckiej pożyczki w wysokości ok. 800 mln marek ( rok 1979 – obecna wartość ok. 1 miliarda dolarów). Niemcy byli bardzo zainteresowani spłatą tego kredytu dostawami wanadu. Wiadomo, że nie udzieliliby oni tego kredytu, gdyby przedsięwzięcie to było całkowicie nieopłacalne. Stowarzyszenie podjęło w tej sprawie ofensywę prasową na skutek, której ukazało się szereg wypowiedzi znanych dziennikarzy i specjalistów z tej branży. Jest rzeczą charakterystyczną, że Ministerstwo Środowiska, którego ta sprawa w pierwszym rzędzie dotyczy powtarza ocenę ministra Żelichowskiego z 2002 roku. Od czasu pierwszej dokumentacji nie wykonano tu żadnych badań i uzupełniających wierceń. Jest to tym bardziej dziwne, że od tego czasu minęło prawie pół wieku. Na usprawiedliwienie dla tego stanu rzeczy ministerstwo informuje, że nikt nie wystąpił o koncesje na jego eksploatację. Dziwne by było, gdyby po zapoznaniu się z historią amerykańskiej inicjatywy, ktoś miałby jeszcze odwagę o to wystąpić. Jest to kolejna wskazówka, że w sprawie dyskwalifikacji suwalskiego złoża rud polimetalicznych jest wiele spraw niejasnych, ukrytych, sprzecznych i pomijanych.

Rentowna inwestycja

W województwie jest ok. 10 tys. bezrobotnych. Oblicza się, że przy budowie i obsłudze kopalni prawie tyle byłoby zatrudnionych ludzi. Przypomina się, że w rejonie Krzemianek w latach minionych wybudowano już osiedle górnicze dla budowniczych przyszłej kopalni. W Suwałkach powołano już Zakład Budowy Kopalń. Wszystko to zostało zamknięte na skutek kryzysu ekonomicznego lat osiemdziesiątych. Jest to o tyle ważny argument, że w czasach PRL, akurat wszystkie inwestycje górnicze wykonane były z pełnym powodzeniem. Tu wystarczy wymienić KWB Turów na Dolnym Śląsku, KWK Bogdanka na Lubelszczyźnie, KWB Bełchatów w centrum kraju, Siarkopol w Tarnobrzegu i KGHM Polska Miedź na Dolnym Śląsku. Wszystko wskazuje na to, że i ta inwestycja górnicza PRL mogła być równie rentowna, jak poprzednie.

Niepotrzebne napięcie

W Polsce protesty w sprawach inwestycji górniczych wiążą się z poważnymi błędami w polityce edukacyjnej i informacyjnej. Społeczności lokalne są zaskakiwane podejmowanymi decyzjami, których nikt z nimi nie tylko, że nie konsultował, ani uzgadniał, ale nie informował ich o tym. Przyjęte jest u nas załatwianie takich spraw w ciszy biur projektowych i gabinetów ministerialnych, a potem ci sami projektanci i dygnitarze zaskoczeni są oporem, który sami stworzyli. Do wielu decydentów z trudem dociera świadomość, że PRL zakończyły się w 1989 roku. Są uzasadnione podejrzenia, że rzeczywistą wiedzę o złożu albo się ukrywa, albo lekceważy, co na jedno wychodzi.

Adam Maksymowicz

*Dominik W. Rettinger – Klasa. Wydawnictwo Otwarte. Kraków 2014.

Adam Maksymowicz – absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalnością geologia. Przez ponad 40 lat pracował w szeregu przedsiębiorstw i instytucji związanych z polskim górnictwem. Pracę zawodową zakończył jako Główny Inżynier w Biurze Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. (1994 – 2005). Od 1968 roku publikuje prace naukowe i zawodowe dotyczące swojej specjalności. Zamieszcza liczne publikacje z zakresu biografii gen. Władysława Sikorskiego i Wojciecha Korfantego. Ekspert Instytutu im. Romana Rybarskiego.