Niewykluczone, że do Polski trafiały śmieci z Ukrainy. Sprawdzi to Najwyższa Izba Kontroli.

– Wszyscy mamy jeszcze świeżo w pamięci płonące wysypiska odpadów niebezpiecznych w całej Polsce – mówił dzisiaj w rozmowie z portalem money.pl Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Wspólnie ze służbami ukraińskimi Polacy sprawdzą, czy słuszne są pogłoski o wwożeniu odpadów do naszego kraju.

Jeszcze w tym roku rozpocznie się międzynarodowa kontrola przestrzegania Konwencji Bazylejskiej dot. transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych i ich utylizacji. Kontrolerzy z Polski i Ukrainy sprawdzą, jak wykonano zalecenia kontroli wstępnej z 2007 r. w tej sprawie, dotyczące ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego przed szkodliwymi skutkami generowania i utylizacji odpadów. Polsko – ukraińską deklarację w tej sprawie podpisano właśnie we Lwowie.

Deklarację Lwowską, zawierającą przede wszystkim ustalenia dotyczące prowadzenia międzynarodowych kontroli koordynowanych podpisali Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski i Przewodniczący Izby Obrachunkowej Ukrainy Valerij Patskan.

Wskazano w niej tematykę o szczególnym znaczeniu dla prowadzenia międzynarodowych kontroli koordynowanych. Pokreślono ważną rolę kontroli obszarów szeroko pojętej ochrony środowiska, w tym m.in. kontroli zanieczyszczenia dorzecza Bugu oraz transgranicznego rezerwatu biosfery Karpaty Wschodnie. Deklaracja zawiera także zapisy dot. kontroli obszarów nauki i innowacji oraz polityki społecznej.

Przypisanie w Deklaracji szczególnego znaczenia kwestii ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego przed szkodliwymi skutkami generowania i utylizacji odpadów jest efektem gruntownego rozpoznania problemu ilości odpadów niebezpiecznych w przewozach transgranicznych. Kwestia ta była już przedmiotem międzynarodowej kontroli w 2007 roku.

REKLAMA/Advertisement

Wówczas najwyższe organy kontroli Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowackiej oraz Ukrainy sprawdziły kwestię wdrożenia Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych. W oparciu o wyniki kontroli przygotowano i w roku 2008 podpisano Wspólną Informację o wynikach kontroli przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych pomiędzy Polską, Ukrainą i Słowacją w latach 2004-pierwsza połowa 2007 w ramach Konwencji Bazylejskiej .

Najwyższe Organy Kontroli zaleciły w niej m.in.: wzmocnienie współpracy między właściwymi organami oraz usługodawcami odpowiedzialnymi za transgraniczne przemieszczanie odpadów oraz dokonanie zmian prawa w celu doprecyzowania obowiązków poszczególnych podmiotów w zakresie dokumentowania i kontroli transportu odpadów. Wskazały także, że wpływ na skuteczność działań będzie miała bez wątpienia poprawa wyposażenia służb granicznych w sprzęt techniczny umożliwiający identyfikację odpadów.

Uznając wagę poruszonych wówczas spraw oraz ich obecny wpływ na życie i zdrowie obywateli, Najwyższe Organy Kontroli Polski i Ukrainy zauważyły potrzebę sprawdzenia wykonania powyższych zaleceń i zainicjowały przeprowadzenie kontroli sprawdzającej. Rozpocznie się ona jeszcze w tym roku.

Konwencja Bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych i ich utylizacji z 1989 roku jest jednym z najbardziej globalnych porozumień środowiskowych. Aktualnie ratyfikowało ją 187 krajów, w tym kraje członkowskie Unii Europejskiej. Ma ona na celu ustanowienie ścisłej kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych w celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego przed szkodliwymi skutkami, jakie mogą wystąpić w wyniku generowania i utylizacji odpadów.

Podczas wizyty w Lwowie Szefowie NOK Polski i Ukrainy wystosują także Apel do Szefów Najwyższych Organów Kontroli grupy roboczej EUROSAI ds. kontroli środków przeznaczonych na zapobieganie i likwidację klęsk żywiołowych i katastrof oraz do Prezesa Najwyższego Urzędu Kontrolnego Republiki Słowackiej.

Najwyższe Organy Kontroli nie mogą pominąć milczeniem problemu transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych i ich ewentualnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne oraz kwestii ochrony przed szkodliwymi skutkami, jakie mogą wystąpić w wyniku generowania i utylizacji odpadów, ponieważ są zobowiązane do odpowiedniej reakcji w kwestiach kluczowych, które mają wpływ na życie obywateli poszczególnych krajów – czytamy w Apelu.

Kluczowa część Apelu wskazuje, że Szefowie NOK Polski i Ukrainy zachęcają inne najwyższe organy kontroli do przyłączenia się do listu otwartego i przeprowadzanej w ramach Grupy Roboczej EUROSAI ds. kontroli środków przeznaczonych na klęski i katastrofy, międzynarodowej skoordynowanej kontroli przestrzegania Konwencji Bazylejskiej.

Biorąc pod uwagę skalę problemu i potencjalne zagrożenie odpadami niebezpiecznymi dla wszystkich krajów Szefowie NOK Polski i Ukrainy wyrazili nadzieję na poparcie ich Apelu.

za: nik.gov.pl
money.pl