Minister rodziny: Alimenty to nie łaska rodziców, to obowiązek wobec własnych dzieci

Podniesienie kryterium dochodowego przy przyznawaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych, większa odpowiedzialność pracodawców – to niektóre ze zmian w ramach pakietu alimentacyjnego. Projekt przedstawili dziś minister Elżbieta Rafalska i wiceminister Bartosz Marczuk.

– Alimenty to nie łaska rodziców, to obowiązek wobec własnych dzieci. Trzeba skończyć z akceptacją sytuacji, że jest przyzwolenie do tego, że stosujemy szereg wybiegów, żeby nie wywiązać się z obowiązku wobec własnych dzieci” – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

Zaprezentowany dziś projekt stanowi realizację tzw. pakietu alimentacyjnego zawartego w przyjętym przez Radę Ministrów w kwietniu 2017 r. dokumencie “Przegląd systemów wsparcia rodzin”. To kolejny – po dokonanej z inicjatywy ministra sprawiedliwości w maju 2017 r. nowelizacji art. 209 Kodeksu karnego – krok ku poprawie poziomu ściągalności alimentów, w tym alimentów na dzieci od ich rodziców.

Minister Rafalska podkreśliła, że mimo iż ściągalność należności budżetu państwa z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wzrosła z niecałych 13 % w 2015 r. do 24,9% w 2017 r., to jej poziom należy nadal uznać za dalece niezadawalający.

Rozwiązania zaproponowane w projekcie to m. in.:

* Skuteczniejsza aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych.
* Umożliwienie prowadzenia egzekucji z diet otrzymywanych przez dłużników alimentacyjnych.
* Sankcje dla pracodawców za nielegalne zatrudnienie dłużnika alimentacyjnego.
* Większa odpowiedzialność pracodawcy za niedopełnienie obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia dłużnika przez komornika sądowego.
* Skuteczniejsza wymiana informacji pomiędzy instytucjami posiadającymi informacje na temat dłużników alimentacyjnych a komornikami.
* Większe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy – dostęp do danych o miejscu przebywania dłużników alimentacyjnych objętych karą ograniczenia wolności w postaci dozoru elektronicznego, w celu weryfikacji, czy ww. dłużnicy, którzy deklarują brak zatrudnienia, nie wykonują pracy “na czarno”.
* Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 800 zł.
* Środki odzyskane od dłużników alimentacyjnych w pierwszej kolejności przeznaczane na wzmocnienie egzekucji.

– Projekt zostanie w najbliższych dniach skierowany do konsultacji międzyresortowych i społecznych – poinformowała minister Elżbieta Rafalska.

za: mpips.gov.pl