Wypowiedzenie Konwencji stambulskiej konieczne dla dobra rodzin. Konferencja komitetu inicjatywy ustawodawczej

Sejmowe Komisje Spraw Zagranicznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka nie rozpoczęły jeszcze prac nad obywatelskim projektem ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender”. Ma on na celu wypowiedzenie Konwencji stambulskiej i zastąpienie jej Konwencją o prawach rodziny. Pod projektem podpisało się ponad 150 tys. Polaków. W Sejmie odbyła się konferencja przedstawicieli komitetu inicjatywy ustawodawczej przypominająca o konieczności zagwarantowania realnej ochrony polskich rodzin przed przemocą.

Konwencja stambulska w błędny sposób określa przyczyny przemocy domowej upatrując jej źródeł w naturalnych rolach płciowych. Pomija za to rzeczywiste powody tego zjawiska, takie jak rozpad rodziny, uzależnienia, pornografia czy seksualizacja wizerunku kobiet w mediach i kulturze masowej. Według badań Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, kraje, które wdrożyły genderowy model zwalczania przemocy (np. Wielka Brytania, Szwecja czy Dania) notują jej najwyższy wskaźnik.

Instytut Ordo Iuris i Chrześcijański Kongres Społeczny, wraz z pozostałymi środowiskami, które poparły projekt ustawy, proponują zastąpienie ideologicznego dokumentu Konwencją o prawach rodziny. Chroniłaby ona rodziny przed nadmierną ingerencją ze strony państwa. Określono w niej także m.in. zasady przeciwdziałania wszelkim formom przemocy, w tym także przemocy domowej.

Eksperci Ordo Iuris przygotowali także propozycje zmian w prawie mające na celu realne wsparcie dla ofiar przemocy. Przewidują one m.in. zwiększenie kar za przestępstwa związane z przemocą domową. Prawnicy proponują także odpowiednie zmiany w prawie alimentacyjnym oraz utworzenie sieci Ośrodków Antyprzemocowych.

150 tys. podpisów pod obywatelskim projektem ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender” trafiło do Sejmu w grudniu ubiegłego roku. Pierwsze czytanie odbyło się w marcu 2021 r. Posłowie zdecydowali o przekazaniu projektu do Komisji Spraw Zagranicznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

REKLAMA/Advertisement

– W Konwencji stambulskiej nie chodzi o skuteczną walkę z przemocą domową. Konwencja stambulska w ani jednym swoim przepisie nie odnosi się do naukowo udowodnionych przyczyn przemocy takich jak np. alkoholizm czy rozpad więzi rodzinnych. Zamiast tego doszukuje się ona źródeł przemocy w samej strukturze społeczeństwa i opiera całą swoją wizję walki z przemocą na ideologii gender – zaznaczyła Karolina Pawłowska, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.