REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Witold Rothenburg-Rościszewski: Udział robotnika w Przełomie Narodowym

178

Przełom Narodowy jest wielkim wstrząsem w życiu naszego Narodu, obalającym zgniłe zasady życia zbiorowego w Polsce. Przełom Narodowy będzie wynikiem wysiłku całego naszego świadomego społeczeństw a w walce o Wielką i Sprawiedliwą Polskę.

Z istoty swego ogromu Przełom Narodowy nie może ominąć żadnej dziedziny życia, a tym bardziej mas pracowniczych. Zbyt wielką odgrywają one rolę w życiu naszego Narodu, ażeby tak wielkie wydarzenie, jakim jest Przełom Narodowy, mogło przejść do porządku dziennego nad ich rolą w tym fakcie.

Narodowo – Radykalny Ruch Młodych w walce o zasadnicze przemiany w Polsce skupia różne warstwy Polaków. Świat pracy jest w pierwszym rzędzie powołany z istoty swego „ja”, aby wziąć udział w walce o urzeczywistnienie Przełomu Narodowego. Walka ta jest niczym więcej jak próbą charakteru i doświadczeniem twardego życia. Życie pracownika polskiego nie jest sielanką. W istniejącym u nas ustroju kapitalistycznym wyzyskiwany pracownik musi walczyć ciągle i bezustannie o byt dla siebie i dla swoich bliskich. Innymi słowy całe jego życie to walka. Dlatego też narodowo uświadomiony pracownik stanowi najlepszą kadrę żołnierzy sprawy narodowej. W walce spędza on życie, walka nie jest dla niego nowością – przeciwnie, jest dla niego powszednim chlebem.

Reklama / Advertisement

Rola mas pracowniczych w okresie do Przełomu Narodowego streszcza się w dwóch zadaniach. Po pierwsze, masy pracownicze winny wziąć żywy udział w tworzeniu podstaw ideowych i organizacyjnych przyszłej narodowo-radykalnej Polski. Sekcje Zawodowe Organizacji Politycznej Narodu muszą w pierwszym rzędzie być zbudowane przez masy pracownicze. Przełom Narodowy musi ich zastać gotowych do spełnienia nowych zadań. Po drugie masy pracownicze winny wziąć istotny udział w dokonaniu Przełomu Narodowego. Zbyt wielką odgrywają one rolę, aby wielkie przemiany mogły się bez nich obejść. Udział świata pracy w Przełomie Narodowym musi być świadomy i zorganizowany. Powaga i doniosłość chwili nakazuje, aby ten krok został dokonany z całą troskliwością o dobro Polski. Musi więc być świadoma działalność, a nie bezwiedne odruchy, nawet z najlepszej woli.

Dlatego też masy pracownicze muszą być zorganizowane, aby mocno i świadomie rzucić na szalę zwycięstwa swoją gatunkową wartość. O tym wszystkim powinni pamiętać narodowo – radykalni działacze na odcinku pracowniczym. Muszą oni pracować dalej pod hasłem, że bez woli i organizacji nie ma zwycięstwa.

Witold Rothenburg-Rościszewski

Reklama / Advertisement

Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe

za: “Falanga”, nr 30 (56), 1937

———————

Witold Rothenburg-Rościszewski (1901 – 1943) był adwokatem, działaczem Obozu Narodowo-Radykalnego. Podczas studiów należał do Bratniej Pomocy, Młodzieży Wszechpolskiej oraz Obozu Wielkiej Polski. Według Wojciecha Muszyńskiego należał też do Organizacji Polskiej, czyli tajnej i elitarnej struktury kierowniczej ONR. Po rozłamie w ONR w kwietniu 1935 r. należał do kierownictwa ONR-ABC. Wkrótce jednak przeszedł do RNR Falanga. Od 1936 r. współredagował tygodnik „Falanga”. Podczas II wojny światowej był komendantem organizacji Pobudka. Zaangażowany w akcję pomocy Żydom, pośmiertnie uhonorowany został odznaczeniem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Aresztowany przez Gestapo, zamordowany został prawdopodobnie w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen.

Reklama / Advertisement