Stanisław Cat-Mackiewicz: Kult poczciwego durnia

Przecież my, Polacy, nie znosimy właściwych ludzi na właściwych miejscach. My nie lubimy naczelników, szefów, wodzów inteligentnych. Nawet na prezesów naszych stowarzyszeń, stronnictw, organizacji z radością wybieramy ludzi niebojowych, to znaczy pozbawionych indywidualności. Kult poczciwego durnia jest jedynym powszechnie uznanym kultem w Polsce.

Trudno jest bardzo zrozumieć psychologię ludzi, którzy żyli dwieście lat temu. Może dlatego w sądach o czasach tych ulegamy tak solidarnemu zakłamaniu. Bo tak, a nie inaczej nazwać trzeba to solidarne przeinaczanie wszystkich naszych historyków stosunku ówczesnego społeczeństwa polskiego do Augusta III. Romantyzm polski, w którego czasach powstawały nasze sądy o naszej przeszłości, bezkrytycznie do dziś dnia obowiązujące, zawołał: ,,Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa”.

Przysłowie to, rzeczywiście powstałe w XVIII wieku, romantyzm nasz wyinterpretował, a myśmy wszyscy tę interpretację przyjęli, w sensie: cóż to za obrzydlistwo ten król Sas, który namawiał Polaków do obżarstwa i pijaństwa, a nie do rzeczy wzniosłych. Mnie także długo nie przychodziły do głowy żadne zdrożne myśli co do właściwego znaczenia tego przysłowia, aż natrafiłem na przysłowie białoruskie: “Za Sasa było chleba i miasa; nastau Poniatowski, uż chleb nie takouski”. Chłopskie to przysłowie tak bliźniaczo podobne do szlacheckiego wyraża pochwałę Sasa i stwierdzenie upadku dobrobytu za Poniatowskiego, czyli ma zupełnie inny sens niż ten, który tradycyjnie nadawaliśmy owemu: “Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa”.

Później dopiero stwierdziłem, że w książce przysłów narodowych Kazimierza Władysława Wójcickiego, na stronie dwudziestej czwartej, zacytowane są przysłowia stwierdzające zadowolenie z dobrobytu, zbytku, zamożności i bogactw krajowych i wśród tych przysłów czytam następujące:
“Co Polak na dzień wypije, Niemca majątek stanowi”.
“Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa”.
“W naszej koronie jest z łaski Boga len do płótna, owce do sukna, stado do koni, kruszec do
broni”.

A więc “Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa” miało znaczenie odwrotne, niż romantycznie przypuszczaliśmy. Wyrażało ono zadowolenie z dobrobytu, pochwałę Sasa, a nie jego naganę. Prawdą jest, że August III został królem i wielkim księciem dzięki bagnetom obcym, że został krajowi narzucony, że kraj w roku 1733 życzył sobie Stanisława Leszczyńskiego. Ale prawdą jest także, że później ten król pogodził się ze społeczeństwem i przypadł do serca narodowi. Dlaczego?

Przed chwilą pisałem, że czasami nie potrafimy zrozumieć człowieka XVIII wieku. Ale są jednak rzeczy, które zrozumieć powinniśmy łatwo. Przecież my, Polacy, nie znosimy właściwych ludzi na właściwych miejscach. My nie lubimy naczelników, szefów, wodzów inteligentnych. Nawet na prezesów naszych stowarzyszeń, stronnictw, organizacji z radością wybieramy ludzi niebojowych, to znaczy pozbawionych indywidualności. Kult poczciwego durnia jest jedynym powszechnie uznanym kultem w Polsce. Jeśli kiedyś przez omyłkę lub niedopatrzenie dopuścimy do tego nieszczęścia, aby rządził nami człowiek z głową, z charakterem, z planem politycznym, to zaraz staramy się mu życie całkowicie zatruć albo go wysiudać.
August III był istotnie głupi jak stołowe nogi, ale miał dobre serce i tłuste swe ręce wszystkim podawał do pocałowania. Polska go ubóstwiała. Powtarzam: ubóstwiała.

REKLAMA/Advertisement

Mój Boże! Jeśli coś czytacie, to przeczytajcie sobie mowy, które u nas wygłaszano do Kazimierza Jagiellończyka, nie tylko niewątpliwie najlepszego z naszych królów, ale w ogóle jednego z najwybitniejszych monarchów w Europie. Były to mowy obelżywe, prostackie, rewolucyjne, ohydne. A czego nasłuchał się Zygmunt August, Władysław IV, Jan Kazimierz, Jan Sobieski! Proszę, niech nasi historycy zacytują mi choćby w przybliżeniu jakieś podobne obelgi wygłoszone w stosunku do Augusta III.
Do tego króla przemawiało się w sposób następujący:

“Najjaśniejszy, nie tak blaskiem korony, jak cnót lustrem, królu, bardziej Ojcze niż Panie nasz miłościwy”.
“Blisko trzydziestoletni przebieg swobodnych rządów Augusta Polskiego, słodycz pokoju, w której do sytości smakujemy sobie, zhukana srogim zgiełkiem Europy, szczęśliwość do Polski schroniona i przeniesiona, są to skutki błogosławieństwa Boskiego, które dobrzy i pobożni królowie ściągać zwykli na państwa i ludy rządom swoim od Najwyższego powierzone…”
“…liczne i poważne krzesła tron najlepszego z królów wspaniale otaczające, wszystkie prawie obsadziłeś, Wasza Królewska Mość… gmin ten urzędów, którymi na wzór promieni słonecznych napełniasz, Wasza Królewska Mość, województwa i ziemie…”
“…stołeczna ta Warszawa, przedtem po większej części drewniana i uboga, teraz pałaców i kamienic pięknością ozdobiona, tak się odmieniła za panowania Waszej Królewskiej Mości, że ją ledwie poznajemy…”
“…są to twierdze nieśmiertelnej sławy Ojca Ojczyzny, są to zadatki na miłość potomków Waszej Królewskiej Mości potomkom naszym zostawione”.

W tych pochlebstwach graniczy się z bluźnierstwem:

“Bóg, którego Wasza Królewska Mość i Namiestnikiem, i życia jesteś obrazem”.

Wreszcie zadowolenie z sytuacji rodzinnej króla wśród dynastów Europy wyrażają słowa:

“Wasza Królewska Mość niechaj między Najjaśniejszą Familię Pańską podzieli i rozda europejskie berła, a krew Augusta Polskiego ze wszystkimi monarchami złączona niechże wlewa cnoty Jego w domy cesarzów i królów”.

Tenor tego przemówienia częściowo tłumaczy się przez powszechne wówczas w Polsce zamiłowanie do hiperboli, przesady, wyolbrzymiania. Działała tu ta miłość do wielkich gestów, tak wymarmurowywana i wygipsowywana po naszych kościołach przez barok jezuicki w wieku XVII. Ale nie sposób nie wyczuć także w tym przemówieniu nitek szczerego uczucia do kochanego i szanowanego monarchy.
Czy to znaczy, że władza królewska miała wówczas jakąś siłę w Polsce? Bynajmniej. Popularność osobista Augusta III zasadzała się na tym, że żadnej władzy nie wykonywał i osobiście do niczego się nie mieszał. Jako konstytucjonalista, powiedziałbym, że popularność ta zasadzała się właśnie na tym, że był on królem bez programu politycznego, bez woli, bez zrozumienia spraw państwowych, czyli że wcale nie był królem-władcą. Toteż popularność osobista króla łączyła się w Polsce z powszechną niechęcią i nieufnością do tego, kto działał politycznie w jego imieniu i za jego aprobatą, a mianowicie do jego wszechwładnego ministra, hrabiego Brühla.
—–
Fragment z książki “Stanisław August”.