Ruch Wolności – ponadpartyjna organizacja społeczno-polityczna

Ruch Wolności jest ponadpartyjną organizacją, powstałą w 2011 roku, mającą na celu integrować polskie środowiska prawicowe i wolnościowe, które od wielu lat są rozdrobnione.
Taki stan rzeczy jest po pierwsze szkodliwy w oczach społeczeństwa, które nie wie, komu ze skłóconego i podzielonego środowiska zaufać.
Po drugie, nie pozwala to nam się przebić przez monopol medialny.
Po trzecie, uniemożliwia osiągnięcie sukcesu w jakichkolwiek wyborach, ponieważ zamiast współpracować, rywalizujemy pomiędzy sobą.

Ruch Wolności ma za zadanie umożliwić dialog pomiędzy różnymi organizacjami. 
Celem takiego dialogu powinno być określenie długofalowej strategii, jaką prawicowe środowiska powinny przyjąć, żeby w ciągu 10 lat przejąć w Polsce władzę, bądź co najmniej wydostać się z obecnego niebytu.

Celem “Ruchu Wolności” jest dążenie do realizacji zasad wolności w państwie obywatelskim:
– wolności jednostki – rozumianej jako prawo do samostanowienia o swoim losie i swoich dobrach materialnych,
– wolności rodzin – rozumianej jako prawo do wychowania i kształcenia dzieci w sposób zgodny z wolą rodziców,
– wolności gospodarczej – rozumianej jako prawo do swobodnej działalności gospodarczej, nie krępowanej wysokimi podatkami, koncesjami, nadmiernymi regulacjami prawnymi, biurokratycznym gorsetem i nieuczciwą konkurencją ze strony państwa,
– wolności obywatela, który nie odpowiada materialnie za niefrasobliwe decyzje polityków i urzędników państwowych,
– wolności Narodu Polskiego – rozumianej jako prawo do obrony dziedzictwa narodowego, kulturowego i wartości chrześcijańskich, ustanawiania i przestrzegania praw, które stoją na straży tego dziedzictwa i tych wartości.

Nasze aktywności skupiają się wokół:
– promowania idei narodowej gospodarki wolnorynkowej;
– polityki historycznej, wolnej od “pedagogiki wstydu”;
– kwestii dekomunizacji – zarówno przestrzeni publicznej, jak i elit społeczno-medialno-politycznych;
– promowania i pielęgnowania tradycji oraz wartości narodowych i chrześcijańskich;
– łączenia zatomizowanych środowisk prawicowych i wzmacniania współpracy pomiędzy nimi.

Ruch Wolności