REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Przeciw oszczerczej kampanii żydowskiej – komunikat rządu polskiego w Galicji z 1918 r.

1930

Polska Komisja Likwidacyjna Galicji i Śląska Cieszyńskiego była tymczasowym organem władzy polskiej dla zaboru austriackiego oraz Śląska Cieszyńskiego w latach 1918–19. Zadaniem Komisji Likwidacyjnej była likwidacja stosunków państwowo-prawnych łączących Galicję z Austro-Węgrami oraz utrzymanie bezpieczeństwa i spokoju publicznego do czasu utworzenia niepodległego państwa polskiego. Na jej czele stanął jako przewodniczący – ludowy działacz Wincenty Witos. Polska Komisja Likwidacyjna, wraz z lwowskim Tymczasowym Komitetem Rządzącym, została zniesiona dekretem Naczelnika Państwa z 10 stycznia 1919 r., a oba te organy zastąpiła Komisja Rządząca dla Galicji, Śląska Cieszyńskiego, Spisza i Orawy.

P. K. L. przesłała do Poselstwa polskiego w Wiedniu następujące oświadczenie z prośbą o doręczenie go wszystkim państwom koalicyi, oraz neutralnym:

P. K. L. zwraca uwagę, że tendencyjne kłamstwa, rozsiewane przez żydowskie Rady narodowe i prasę żydowską, o rzekomych planowych pogromach żydów w Galicyi zachodniej prowokują w nawyższym stopniu całe społeczeństwo polskie. W Galicyi panuje prawie wszędzie ład – gdzieniegdzie wybuchające rozruchy są wynikiem tegosamego bandytyzmu, który ogarnął w znacznie większym stopniu całe Węgry, Sławonię, a w równej merze całą Austryę, Niemcy, Czechy i Morawy. Prasa żydowska notuje fakta pogromów żydowskich gdzieindziej – prowadzi jednak wszechświatową kampanię oszczerczą – jedynie przeciw Polsce!

Reklama / Advertisement

Stosunek przeważnej części żydów do Prusaków i dawnego rządu austryackiego jest zanadto dobrze znany, by nie wiedzieć, w czyim interesie ona działa.

P. K. L. prosiła już koalicyę o przysłanie delegatów i przekonanie się na miejscu o prawdzie; czuje się jednak zmuszona oświadczyć teraz, że gdy prasa żydowska w dalszym ciągu będzie tak niesprawiedliwie spotwarzać Polskę przed światem, uniemożliwi władzom polskim panowanie nad wzburzonem społeczeństwem. Może rzeczywiście wywołać to, co dotąd istnieje tylko w rozsiewanych oszczerstwach.

* * *

Reklama / Advertisement

Zamieszczając powyższe oświadczenie P. K. L. nadmieniamy ze swej strony, że rozważne sfery żydowskie powinny zrozumieć, iż tej niecnej kampanii, prowadzonej przeciw narodowi polskiemu w tak ciężkich czasach – nasz naród, nawet przy najlepszej woli, tak prędko zapomnieć nie potrafi.

Do ludności żydowskiej m. Lwowa!
Komenda polska we Lwowie ogłosiła następującą odezwę do ludności żydowskiej:

„W ciągu trzech tygodni walki o Lwów znaczny odłam ludności żydowskiej nietylko nie zachowywał neutralności w stosunku do wojska polskiego, ale niejednokrotnie z bronią w ręku stawiał mu opór, a także w zdradziecki sposób starał się zatrzymać zwycięski pochód naszych wojsk. Zostały ustalone wypadki strzelania z zasadzki do naszych żołnierzy, zlewanie ich wrzącym ukropem, rzucanie na patrole siekierami i t. p. Komenda wojska polskiego wstrzymuje naturalny odruch ludności polskiej i wojska. Wszyscy obywatele bez różnicy wyznania zostali wzięci pod ochronę prawa. Zostało w tym względzie wydane rozporządzenie o sądach i karach doraźnych.

„Niemniej na ogóle ludności żydowskiej ciąży poważny obowiązek powściągnięcia części swoich współwyznawców, która w dalszym ciągu nie przestaje działać tak, jakby chciała ściągnąć nieobliczalną katastrofę na ogól ludności żydowskiej.

„Komenda wojsk polskich liczy, ze ludność żydowska m. Lwowa przedewszystkiem we własnym interesie wstrzyma swoich współwyznawców od objawów nienawiści do rządów polskich i ze poprawnem i lojalnem zachowaniem się umożliwi Władzom i reszcie ludności wprowadzenie i utrzymanie ładu, opartego na prawie.

Lwów, 23 listopada 1918 r.
Komenda miasta i okręgu.

(zachowano tekst w brzmieniu oryginalnym, zgodnym z ówczesnymi zasadami ortografii polskiej)

za: Ilustrowany Kuryer Codzienny nr 235 z dnia 28.11.1918 r./ Kraków

Reklama / Advertisement