REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Parlament Europejski przeciwko cięciom w polityce spójności

117

Europosłowie uważają, że w latach 2021-2027 należy utrzymać finansowanie inwestycji na obecnym poziomie 378,1 mld euro.

Parlament przyjął w środę uproszczone przepisy dotyczące inwestycji w regionach UE na 2021-2027 i odrzucił uzależnienie funduszy regionalnych UE od krajowych celów gospodarczych.

Projekt nowych przepisów poparło 460 posłów, 170 głosowało przeciw, 47 wstrzymało się od głosu. Chodzi o wydatki na rozwój regionów, spójność i sprawy socjalne Unii Europejskiej w latach 2021-2027.

Reklama / Advertisement

Według PE, regiony słabiej rozwinięte powinny nadal korzystać ze znacznego wsparcia UE współfinansowanego na poziomie do 85 proc. inwestycji (KE proponuje, by było to do 70 proc.) przy 62-proc. udziale w funduszach rozwoju regionalnego, funduszu społecznym i funduszu spójności.

Parlament chce też podwyższenia stopy współfinansowania dla regionów przechodzących transformację społeczno-gospodarczą, czyli regionów w okresie przejściowym, oraz regionów wyżej rozwiniętych, odpowiednio do 65 proc. i 50 proc. (Według propozycji KE: 55 proc. i 40 proc.).

Ponadto posłowie opowiadają się za przeznaczeniem 1,6 mld euro (0,4 proc) na rezerwę pozwalającą finansować regiony najbardziej oddalone geograficznie (Gujana Francuska, Majotta, czy Wyspy Kanaryjskie).

Reklama / Advertisement

Jak podkreśliła współsprawozdawczyni rozporządzenia Constanze Krehl (S&D), Parlament w pełni popiera zasady upraszczania oraz włączenie wszystkich partnerów zaangażowanych w finansowanie spójności UE poprzez umowy o partnerstwie. “Jednak połączenie finansowania regionalnego UE z uwarunkowaniami makroekonomicznymi, jak zaproponowała Komisja, oznaczałoby niesprawiedliwe karanie władz regionalnych za decyzje podejmowane przez rządy krajowe. Parlament odrzucił zatem te przepisy” – podkreśliła.

Parlament jest teraz gotowy do rozpoczęcia negocjacji z ministrami państw członkowskich UE w Radzie UE.

Aby poprawić synchronizację funduszy, nadrzędne przepisy rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów będą miały zastosowanie nie tylko do Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego (EFS+), Funduszu Spójności, ale również do Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Parlamentarna komisja rozwoju regionalnego chce również objąć nowymi przepisami Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W sumie fundusze te stanowią około jednej trzeciej całkowitego budżetu UE.

Jak wynika z przedstawionej przez Komisję Europejską propozycji, w nowym wieloletnim budżecie UE Polska w ramach polityki spójności ma otrzymać 23 proc. środków mniej niż obecnie. Podobna skala cięć dotyczyć ma Węgier, Czech, Litwy, Estonii i Malty (po 24 proc.). Jeśli dalsze negocjacje nie przyniosą istotnych zmian, w sumie 14 krajów członkowskich otrzyma mniej środków.

Nie są to ostateczne decyzje, ponieważ perspektywy finansowe przyjmowane są w formie uzgodnień pomiędzy Komisją Europejską, która przedstawiła projekt wieloletniego budżetu, Radą UE (przedstawicieli rządów państw członkowskich) i Parlamentem Europejskim.

Zgodnie z koncepcją Komisji Europejskiej, Mazowsze zostanie zaklasyfikowane do najbogatszych regionów Unii Europejskiej, w których PKB per capita przekracza 100 proc. średniej unijnej.

Wstępne propozycje KE nie uwzględniają statystycznego podziału Mazowsza. Od 1 stycznia br. województwo mazowieckie formalnie składa się z dwóch jednostek statystycznych, co w założeniach miało pomóc w uzyskaniu większych środków unijnych.

Z kolei województwo dolnośląskie będzie traktowane jako region w okresie przejściowym (między 75 proc. i 100 proc. średniej unijnej PKB na mieszkańca). Pozostałe polskie województwa będą w grupie regionów najsłabszych ekonomicznie (poniżej 75 proc. PKB per capita).

za: centrumprasowe.pap.pl

Reklama / Advertisement