ONZ staje w obronie ofiar przemocy na tle religijnym

22 sierpnia obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień upamiętniający ofiary przemocy ze względu na religię lub wyznanie. ONZ zachęca wszystkie państwa członkowskie i organizacje międzynarodowe do obchodzenia tego dnia tak, aby podnieść społeczną świadomość wobec zjawiska prześladowań religijnych, których skala na całym świecie wzrasta. Szczególnie dotyczy to przemocy wobec chrześcijan.

Według raportu The Pew Research Center, chrześcijanie stanowią najbardziej prześladowaną grupę religijną na świecie. Badania wskazują, że w roku 2014 aż w 108 krajach na świecie miały miejsce akty nękania chrześcijan, w 2015 – w 128, a w 2016 chrystianofobia dotyczyła już 144 krajów. Incydenty, do których dochodziło, obejmowały dyskryminację, napaść werbalną, ataki fizyczne, aresztowania i niszczenie miejsc kultu. Również raport Open Doors potwierdza te wnioski. Zgromadzone przez tę organizację dane wykazują, że średnio co miesiąc na świecie 345 chrześcijan ginie z powodów związanych z wiarą, 105 kościołów i budynków chrześcijańskich jest spalonych lub zaatakowanych, 219 chrześcijan jest przetrzymywanych bez procesu, aresztowanych, skazywanych i więzionych.

Widoczna wrogość względem chrześcijan na świecie z roku na rok wzrasta. Są to akty wandalizmu, podpalenia, włamania, kradzieże, czasem także akty fizycznej agresji i przemocy wobec duchownych czy wiernych. Przewracane są krzyże, figury świętych, dochodzi do profanacji Eucharystii. Chrześcijanie zaczynają się także zmagać z marginalizacją i wrogością ze względu na swoją wiarę i wyznawane przekonania. Coraz powszechniejsze nie tylko w innych krajach Europy, ale również i w Polsce jest naruszanie wolności religijnej, wolności słowa, wolności akademickiej, wolności kontraktowania, które uderzają czy wręcz wymierzone są w chrześcijan.

Rezolucja ONZ wprowadzająca Międzynarodowy Dzień upamiętniający ofiary przemocy ze względu na religię lub wyznanie ma na celu zwrócenie uwagi, że problem przemocy i agresji na tle religijnym i światopoglądowym ma charakter międzynarodowy oraz na zobowiązanie państw do podejmowania kroków mających zagwarantować skuteczniejszą kontrolę przestrzegania praw człowieka w aspekcie wolności religijnej. Jej celem jest zwalczanie agresji i aktów przemocy motywowanych uprzedzeniami na tle religijnym i wyznaniowym, a także podejmowanie wszelkich działań pomocowych oraz wspierających dla ofiar.

ONZ w przyjętym dokumencie wskazuje na rosnącą liczbę aktów nietolerancji i przemocy na tle religijnym wobec osób należących do wspólnot religijnych i mniejszości religijnych na całym świecie oraz nasileniem takich incydentów, które często mają charakter przestępczy. W rezolucji zdecydowanie potępiono trwającą przemoc i akty terroryzmu oraz wyrażono ubolewanie nad wszelkimi aktami przemocy motywowanych uprzedzeniami na tle religijnym lub wyznaniowym, a także wszelkimi takimi czynami skierowanymi przeciwko domom, przedsiębiorstwom, nieruchomościom, szkołom, ośrodkom kulturalnym lub miejscom kultu, a także wszelkim atakom na osoby, religijne miejsca i świątynie.

– Przyjęcie wspomnianej rezolucji na forum ONZ to niewątpliwie bardzo ważny sygnał, że cierpienia ofiar prześladowań na tle religijnym zostały zauważone a ich szczególnie znaczenie w walce z łamaniem praw człowieka na świecie wyraźnie podkreślone. Daje to nadzieje, że wraz ze wzrostem społecznej świadomości sytuacja zacznie się poprawiać – twierdzi Karina Walinowicz, dyrektor Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris.

REKLAMA/Advertisement

Ogłaszając Międzynarodowy Dzień upamiętniający ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub przekonaniach, Zgromadzenie Ogólne przypomniało, że na państwach spoczywa główna odpowiedzialność za promowanie i ochronę praw człowieka, w tym praw osób należących do wspólnot religijnych, takich jak prawo do swobodnego wyznawania religii lub przekonań.

Akty przemocy i nienawiści wobec chrześcijan w Polsce można zgłaszać do Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris – cwr.ordoiuris.pl.

za: ordoiuris.pl