Oficer sił zbrojnych RP zdegradowany za przyjęcie łapówki w związku z pełnioną funkcją publiczną w wojsku

19 lutego 2020 roku, przed Sądem Najwyższym, jako Sądem II instancji, zapadł prawomocny wyrok w sprawie przeciwko pułkownikowi rezerwy Januszowi K. Oskarżonemu zarzucono popełnienie szeregu przestępstw, w tym przyjęcia korzyści majątkowych w związku z pełnioną funkcją publiczną. Są to czyny określone między innymi w art. 228 par. 3 kk oraz art. 231 par. 2 kk. Wskutek apelacji wniesionej przez prokuratora, Janusz K. został zdegradowany. Sąd ten uchylił także orzeczone przez Sąd I Instancji warunkowe zawieszenie wykonania kary łącznej 2 lat pozbawienia wolności.

Wyrok sądu I instancji

Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie, jako Sąd I Instancji, uznał Janusza K. winnym popełnienia 12 przestępstw m.in. przyjęcia korzyści majątkowej w związku z pełnioną funkcją publiczną oraz przekroczeniem obowiązków służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Wymierzył mu karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres trzech lat próby. Orzekł także grzywnę w wymiarze 300 stawek dziennych w wysokości 100 zł za każdą stawkę dzienną.

Sąd I instancji nie orzekł zawnioskowanego przez oskarżyciela publicznego środka karnego w postaci degradacji. Tym samym oskarżony, mimo uznania winy i skazania go przez sąd, nadal byłby pułkownikiem Wojska Polskiego.

Nadto Sąd I Instancji ograniczył wysokość przyjętych przez oskarżonego korzyści majątkowych do kwot netto. Przyjął bowiem, iż został odprowadzony do Skarbu Państwa podatek od pozornych umów stanowiących czynność “maskującą” przyjęte korzyści majątkowe. Sąd nie obciążył oskarżonego kosztami sądowymi, co uzasadnił koniecznością zapłaty przez niego orzeczonego przepadku równowartości przedmiotów pochodzących z przestępstwa.

Apelacja prokuratora

REKLAMA/Advertisement

Prokurator uznał wyrok Sądu I instancji za niesłuszny. Stwierdził brak podstaw do zawieszenie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności. Przyjął nadto brak orzeczenia o degradacji oskarżonego jako okoliczność wymagającą zaskarżenia w części dotyczącej orzeczenia o karze.

W apelacji prokurator podniósł, iż oskarżony w chwili dokonania przestępstwa był pułkownikiem, czyli starszym oficerem Sił Zbrojnych RP. Dopuszczając się szeregu przestępstw przeciwko mieniu utracił właściwości wymagane do bycia żołnierzem, godząc w szeroko rozumiany honor żołnierza polskiego.

Wyrok Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy, działając jako Sąd II Instancji, całkowicie podzielił stanowisko i argumenty prokuratora zawarte w apelacji. Uchylił orzeczenie o warunkowym zawieszaniu kary oraz orzekł środek karny w postaci degradacji Janusza K. Degradacja obejmuje utratę posiadanego stopnia wojskowego i powrót do stopnia szeregowego.

Nadto Sąd Najwyższy zasądził od oskarżonego koszty sądowe, a także przyjął wyższą kwotę przyjętych korzyści majątkowych, niezasadnie obniżoną przez sąd I instancji. Tym samym zwiększył wysokość przepadku korzyści majątkowej.

Wyrok jest prawomocny