REKLAMA

REKLAMA

Naczelna Izba Lekarska: Szpitale ponoszą rosnące koszty leczenia cudzoziemców, szczególnie z państw spoza UE

728

– Dostrzegając, w szczególności w lecznictwie szpitalnym, od lat nierozwiązany i wciąż narastający problem nieuiszczania kosztów niezbędnej pomocy medycznej udzielanej przez polskie placówki ochrony zdrowia cudzoziemcom przebywającym na terytorium Polski, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się z apelem do Ministra Zdrowia, Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o podjęcie skoordynowanych działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków z tym związanych, które obecnie w całości obciążają poszczególne podmioty lecznicze – ogłosiła wczoraj Naczelna Izba Lekarska (NIL).

NIL to samorząd lekarski zrzeszający i reprezentujący lekarzy, w tym lekarzy dentystów (daw. lekarzy stomatologów). Zajmuje się nadzorem nad należytym wykonaniem zawodów lekarza.

REKLAMA

– Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca uwagę, że ustawowym, a jednocześnie również etycznym obowiązkiem działających w Polsce placówek ochrony zdrowia jest udzielenie natychmiastowej, niezbędnej pomocy medycznej każdej osobie, która tego potrzebuje ze względu na zagrożenie swego życia lub zdrowia, bez względu na to, skąd taka osoba pochodzi oraz czy posiada odpowiednie ubezpieczenie kosztów leczenia bądź środki własne na ich pokrycie. W przypadku cudzoziemców, szczególnie z państw nienależących do Unii Europejskiej, których liczba w Polsce
z każdym rokiem rośnie, ryzyko finansowe związane z udzielaniem takich świadczeń ponosi w całości podmiot leczniczy. W sytuacji, gdy cudzoziemiec nie posiada środków na pokrycie kosztów leczenia i nie posiada ważnego ubezpieczenia kosztów leczenia, uzyskanie zapłaty jest najczęściej niemożliwe, a dochodzenie tych roszczeń na drodze sądowej jest nieskuteczne. Z tego względu wiele polskich szpitali ponosi znaczące straty, które musi pokrywać ze środków własnych – czytamy w oświadczeniu. – W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej taki stan rzeczy jest nie do zaakceptowania i musi zostać zmieniony w trybie pilnym. W sytuacji znacznego niedofinansowania polskiego systemu ochrony zdrowia ponoszenie kosztów leczenia nieubezpieczonych cudzoziemców przez podmioty lecznicze dodatkowo pogarsza dostęp do opieki zdrowotnej polskich pacjentów.

W związku z tym samorząd lekarzy proponuje:

* ustalenie na drodze umów międzynarodowych zasad refundowania takich kosztów podmiotom leczniczym przez władze bądź instytucje państw, z których cudzoziemcy pochodzą,

REKLAMA

* bezwzględne wymaganie, aby cudzoziemcy przebywający w Polsce posiadali odpowiednie ubezpieczenie kosztów leczenia przez cały okres swego pobytu na terytorium Polski – powinno to być nie tylko jednym z wymogów uzyskania wizy wjazdowej, ale powinno to być kontrolowane w chwili przekraczania granicy, a także przedłużania pobytu w Polsce,

* utworzenie funduszu gwarancyjnego na pokrycie takich kosztów w sytuacji braku możliwości ich uzyskania przez podmioty lecznicze.Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje o przyjęcie przepisów prawnych regulujących powyższe kwestie oraz skuteczne ich wdrażanie.

za: nil.org.pl

REKLAMA

REKLAMA