Migracje.gov.pl czyli strona Urzędu ds. Cudzoziemców – sprawdź, ilu osiadło w Polsce, w Twoim województwie!

Strona migracje.gov.pl to portal Urzędu ds. Cudzoziemców. To urząd administracji rządowej, przy pomocy którego swoje zadania wykonuje Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, będący centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, udzielania ochrony międzynarodowej, udzielania cudzoziemcom azylu, wyrażania zgody na pobyt tolerowany oraz udzielania ochrony czasowej (z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla innych organów). Nadzór nad Szefem Urzędu sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Portal Urzędu jest raczej mało znany, wchodzą na niego jednak przede wszystkim … obcokrajowcy poszukujący informacji na temat spraw niezbędnych w załatwianiu pobytu w Polsce. Przy przybierającej na sile dyskusji nt. imigracji zachęcamy do odwiedzania. Można tu sprawdzić wiele danych, choćby ilość imigrantów z poszczególnych krajów.

LINK do portalu MIGRACJE.GOV.PL

REKLAMA/Advertisement