Marian Reutt: Misja dziejowa Polski

Problem misji dziejowej Polski jest zagadnieniem wielopłaszczyznowym, mającym swoje aspekty religijne, filozoficzne, polityczne, społeczne i ekonomiczne. Każdy z tych aspektów ma swoje znaczenie i warunkuje w ostatecznym rezultacie możliwością wypełnienia naszego dziejowego zadania.

Zachodzi pytanie, czy my w ogóle mamy jakieś określone zadanie? Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w naszej świadomości. Wyrazem jej jest nasza twórczość kulturalna. W dziełach najlepszych synów Polski można znaleźć tę odpowiedź. Dzieła te bowiem określają polską świadomość religijną, filozoficzną, polityczną, społeczną i ekonomiczną. W nich znajdziemy wyraźnie sformułowane przekonanie, że Polska ma określone zadanie historyczne, ma swoją misję dziejową, będącą uzasadnieniem racji jej istnienia. Chodzi tylko o to, na czym to zadanie polega? Co Polska musi dać historii, aby jej istnienie nie było nonsensem samo w sobie?

Odpowiedz na to pytanie jest sformułowaniem misji dziejowej naszego Narodu. Narodowy radykalizm stawia to pytanie jak każdy wielki prąd dziejowy, więc Narodowy-Radykalizm na to pytanie próbuje odpowiedzieć.

Religijno-filozoficzne podstawy

Misja dziejowa Polski w aspekcie religijnym występuje jako postulat kształtowania, urabiania i pielęgnowania katolickiej świadomości religijnej i opartej na świadomości moralnej o prawdzie. Ma to przygotować człowieka do osiągnięcia celu ostatecznego, jakim jest Bóg. Świadomość religijna i oparta na niej świadomość moralna i prawna mają utrzymać wysoką atmosferę życia duchowego, mają nadać życiu głębokie piętno metafizyczne i nieprzemijającą wartość, związaną z realizacją nauki chrześcijańskiej
w każdym czynie człowieka. Ten klimat duchowy, przeniknięty religijnością musi promieniować z Polski na inne narody słowiańskie. W ten sposób polityczna ekspansja Polski uzyska moralne uzasadnienie i stanie się czynnikiem twórczym, bo będzie zdobywaniem narodów Bogu.

Aspekt filozoficzny naszej misji dziejowej rysuje się jako synteza politycznego idealizmu z zasadami filozofii katolickiej. Zasadniczym elementem tej syntezy jest uznanie, że człowiek ma wolną wolę, i że jego obowiązkiem jest dążenie do doskonałości, realizowane na tle własnego Narodu. […]

REKLAMA/Advertisement

Polityczna i gospodarcza rola Polski

Aspekt polityczny misji dziejowej Polski wypływa rzecz jasna z poprzednich momentów i ma swoje wyraźne uzasadnienie religijne, moralne, prawne i filozoficzne. Opiera się o obowiązek zdobywania
dla prawdy tych, którzy jej jeszcze nie poznali albo poznać w ogóle bez zmian świadomości narodowej nie są zdolni.

Punkt ciężkości polityki wschodniej leży w zdobyciu Wschodu dla katolicyzmu i tym samym dla kultury polskiej. Zdobycie Wschodu dla katolicyzmu i tym samym dla polskiej kultury jest związane ze zdobyciem politycznym tegoż Wschodu. Można to zdobycie realizować w różnej płaszczyźnie. Przede wszystkim chodzi tu o wyzwolenie małych i gnębionych Narodów na terytorium ZSSR. Rozbicie Rosji na szereg drobnych organizmów narodowo-panstwowych oto zasadniczy cel polityczny Polski, który musi wyraźnie te Narody małe popierać i wiązać kulturalnie ze sobą stając się dla nich ośrodkiem cywilizacyjnym. Drugim istotnym momentem jest organizacja Słowiańszczyzny przeciw naporowi Niemiec. W związku tym musi Polska wytworzyć wewnątrz zwarty i autorytarny ustrój polityczny, który ma być pewnym narzędziem jednolitym działania całego Narodu, zdolnego do gigantycznych zrywów i posunięć.

Zdobyć i zorganizować Wschód i Środkową Europę przeciw protestancko-germanskiemu Zachodowi, tak by wyglądał aspekt polityczny misji dziejowej Polski. Aspekt natomiast społeczny polega na utworzeniu takiego ustroju społecznego, w którym obok istotnego zniknięcia różnic kulturalnych, obok rzeczywistego
upowszechnienia kultury, nastąpi prawdziwe zjednoczenie Narodu we wspólnotę duchową, kulturalną i towarzyską, we wspólnotę wiążącą członków Narodu czynną i silną więzią miłości wzajemnej […].
Aspekt ekonomiczny naszej misji dziejowej polega na realizacji prawdziwego demokratyzmu ekonomicznego, na upowszechnieniu bogactw, zysków i własności. W literaturze ekonomicznej Polski niejednokrotnie podkreślano, że bogactwo jest wówczas bogactwem Narodu, kiedy nie garstka członków tego Narodu jest milionerami, a masy biedne, tylko kiedy masy są zamożne.

za: “Ruch Młodych”, nr 1, styczen 1938 r

—–
Marian Reutt (1907 – prawdopodobnie 1945) był jednym z czołowych działaczy Ruchu Narodowo-Radykalnego “Falanga”, publicystą, tłumaczem z języka rosyjskiego. Publikował m.in. na łamach: “Ruchu Młodych”, “Akademika Polskiego”, “Pro Christo”, “Sztafety”, “Falangi”, “Przełomu”, “Ruchu Gospodarczego”. Był tłumaczem na język polski dzieł Mikołaja Bierdiajewa (“Problem komunizmu”, “Nowe Średniowiecze”). Brał udział w powstaniu tzw. “zielonego programu”. W 1938 r. pełnił funkcję kierownika Wydziału Propagandy Ruchu Narodowo-Radykalnego (wcześniej przewodził pracom Wydziału Ekonomicznego) oraz był członkiem kierownictwa powstałego w marcu tego roku Komitetu Porozumienia Organizacji Narodowo-Radykalnych. W czasie wojny działał w Konfederacji Narodu.