Komisja Europejska: Polska coraz bliżej spełnienia warunków niezbędnych do przyjęcia euro i porzucenia złotówki

W środę Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie na temat konwergencji za 2020 r., w którym przedstawia ocenę postępów poczynionych przez państwa członkowskie spoza strefy euro w kierunku przyjęcia eurowaluty.

Raport obejmuje siedem państw członkowskich spoza strefy euro, które są prawnie zobowiązane do przyjęcia euro: Bułgarię, Czechy, Chorwację, Węgry, Polskę, Rumunię i Szwecję. Raporty o konwergencji muszą być sporządzanee co dwa lata, niezależnie od potencjalnie trwających przystąpień do strefy euro.

– Dzisiejsze sprawozdanie na temat konwergencji pokazuje zachęcające postępy niektórych krajów, choć do przystąpienia do strefy euro czeka jeszcze kilka kamieni milowych  – powiedział wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis: – Jak zawsze Komisja jest gotowa wesprzeć te państwa członkowskie. Jednym z istotnych kroków na tej drodze jest przystąpienie do ERM II, do którego Chorwacja i Bułgaria przygotowują się obecnie. Z zadowoleniem przyjmujemy wysiłki obu krajów w tym kierunku.

Przystąpienie do strefy euro jest procesem otwartym i opartym na zasadach. Sprawozdanie opiera się na kryteriach konwergencji, zwanych czasem “kryteriami z Maastricht”, określonymi w art. 140 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Kryteria konwergencji obejmują stabilność cen, zdrowe finanse publiczne, stabilność kursu walutowego i konwergencję długoterminowych stóp procentowych. Zbadano również zgodność ustawodawstwa krajowego z przepisami unii gospodarczej i walutowej.

Raport stwierdza, że:

– Chorwacja i Szwecja spełniają kryterium stabilności cen.
– Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Węgry, Polska i Szwecja spełniają kryterium finansów publicznych.
– Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Węgry, Polska i Szwecja spełniają kryterium długoterminowej stopy procentowej.

REKLAMA/Advertisement

Żadne z tych państw członkowskich nie spełnia kryterium kursu walutowego, ponieważ żadne z nich nie jest członkiem mechanizmu kursów walutowych (ERM II): przed przystąpieniem do strefy euro wymagane są co najmniej dwa lata uczestnictwa w mechanizmie bez poważnych napięć. Przystąpienie do Unii Europejskiej, wraz z przyjęciem całego acquis communautaire, zmusza Polskę do wprowadzenia wspólnej waluty europejskiej. Pierwotnie zakładano, że złoty stanie się częścią systemu ERM II w 2007 r., aby w styczniu 2009 r. można było wprowadzić euro.

Wprowadzenie euro w Polsce wynika ze zobowiązań płynących z traktatu ateńskiego przyjętego w referendum w 2003 r. 77,45 % głosujących polskich wyborców odpowiedziało TAK na pytanie “Czy wyraża Pani / Pan zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?”.