REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Jan Mosdorf: Czy jesteśmy demokratami? – cz. II

378

Zdefiniowaliśmy w poprzednim numerze nasze stanowisko wobec demokratyzmu społecznego. Jakże się teraz ustosunkujemy do demokratyzmu ustrojowego? Demokracja Narodowa, jakeśmy już wspomnieli, niewiele miała pola do wypowiadania się w tej sprawie, ponieważ nie istniało państwo polskie. Tam jednak, gdzie, jak w Galicji, istniał pewien zawiązek życia parlamentarnego i gdzie zagadnienia ustrojowe zajmowały umysły z racji reformy prawa wyborczego, obóz wszechpolski daleki był od skrajności demokratycznych.

W roku 1903 pisał np. Roman Dmowski w „Słowie Polskim”: „A powszechne prawo wyborcze, za którym agitację usiłują dziś zorganizować, czyż nie jest ilustracją niezgodnego z wymaganiami naszego życia politycznego liberalizmu? Kogo ma uszczęśliwić? …Okłamują społeczeństwo, że prawo bezpośredniego, powszechnego głosowania przyniesie krajowi uczciwe, demokratyczne rządy. Nieprawda, demokratyczne rządy wcale nie polegają na tym, żeby tłum wyborców, nieświadomych potrzeb publicznych, zarzucał czapkami ludzi myślących i rozumiejących sprawy”.

Tak było w 1903 r. W piętnaście lat później, gdy wśród trzasku walących się tronów trzech mocarstw rozbiorowych powstawało państwo polskie, prąd radykalny tak silnie wpływał na stosunki nasze, że uległo mu częściowo i Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe, pozbawione zresztą najtęższych głów swoich, które kierowały podówczas Komitetem Narodowym w Paryżu. Występować przeciwko demokratyzmowi ustrojowemu w kraju, zagrożonym z trzech stron rewolucją, wydawało się rzeczą niewskazaną, a zresztą wręcz niemożliwą. W dodatku wierzono silnie w dojrzałość polityczną społeczeństwa, nie tylko warstw oświeconych, lecz i chłopskich. To też ord y ­ nacja wyborcza do sejmu konstytucyjnego, opracowana przez gabinet Zwierzyńskiego, mogła była być przyjęta bez zmiany przez czerwony rząd Moraczewskiego. Toczona przez trzy lata następne walka z samowładnymi zakusami ówczesnego Naczelnika Państwa, jeszcze bardziej popychała obóz narodowy w kierunku demokratyzmu ustrojowego, aczkolwiek nie brakło już wówczas głosów, wypowiadających się zgoła w innym duchu. W miarę uwidoczniania się wad konstytucji 17 marca, niemocy sejmu, niemogącego wyłonić stałej większości, oczywistej głupoty bezkrytycznych mas wyborczych, oraz powodzenia haseł demagogicznych, rozpoczęła się w obozie narodowym coraz ostrzejsza krytyka naszego ustroju, wreszcie wypadki majowe wykazały ostateczne bankructwo demokratycznego regime’u.

Reklama / Advertisement

Dziś Stronnictwo Narodowe dalekie jest od stanowiska z roku 1919, aczkolwiek poglądy na tę sprawę nie są skrystalizowane ostatecznie, a wśród polityków narodowych, stojących dalej od jądra organizacji spotykają się (Bolesław Noskowski) zdecydowani obrońcy demokratyzmu ustrojowego. My, młodzi mamy w tej sprawie stanowisko zupełnie określone: jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami demokratyzmu w zakresie ustrojowym. Uważamy, że władza państwowa nie może być zależna od ogółu obywateli, ani nawet od niego nie pochodzi, gdyż tego ogółu nie utożsamiamy z narodem.

Naród jest w naszym rozumieniu (zgodnie z tym, czego nas uczy Popławski, Balicki i Dmowski) zespołem pokoleń, zarówno zmarłych, które tworzyły naszą historię od 996 roku, jak przyszłych, które ją tworzyć będą, a między tymi dwoma szeregami pokoleń i tego również, które dziś właśnie żyje. Całe to pokolenie może błądzić, tak jak błądziło pokolenie epoki saskiej, kiedy naród i jego dobro były reprezentowane jedynie przez jednostki. Zresztą ogółu obywateli nie możemy identyfikować nawet z jednym pokoleniem narodu, gdyż wśród obywateli państwa są również żywioły obce, często nawet wrogie, które nie powinny mieć nic do powiedzenia w sprawach rządzenia państwem.

Władza, powtarzamy, pochodzi od narodu jako całości, a nie od zbiorowiska ludzi, złączonych jedynie świstkiem papieru z fotografią i cierpliwym orłem polskim na pieczęci. Władza nie pochodzi od ogółu obywateli, a tym samem nie może być od nich zależna. Mylną jest również formuła, że władza pochodzi od narodu. Władza od narodu nie pochodzi, ona do niego należy. Odróżnienie to nie może mieć znaczenia pod względem formalnym, gdyż naród jako historyczny związek pokoleń jest istnością duchową, a nie fizyczną i ster rządów musi wykonywać przez konkretne jednostki, ale to odróżnienie posiada ogromną doniosłość jeśli chodzi o psychikę rządzących, którzy nie mają prawa przeciwstawiać się narodowi, stawiać ponad nim i nim gardzić. Rządzący winni być „sługami sług” wobec narodu, wczuwać się w jego psychikę, odnajdywać drogę do jego duszy. Jeżeli ją znają, wówczas (ale tylko wówczas) mają prawo przeciwstawiać się pokoleniu, wśród którego żyją, a opierać się na mniejszości, pracując jednocześnie usilnie nad tem, aby całe współczesne społeczeństwo drogą pracy wychowawczej dostroić do rytmu narodowej jaźni.

Reklama / Advertisement

Powyżej przytoczone poglądy możemy sformułować jako program rządów elity. Nasuwa się tu zagadnienie kapitalnej wagi, jaką drogą i w jaki sposób m a się dobierać elita. Zagadnienia tego rozwiązywać na tym miejscu nie będziemy i nieprędko to będziemy w ogóle mogli uczynić. Jest to punkt centralny zagadnień ustrojowych, pewnego rodzaju kamień filozoficzny, którego wynalezienie nie udało się ani światłemu absolutyzmowi, ani prądom demokratyczno – liberalnym. Może jeszcze feudalizm średniowieczny najbliżej dotarł do tej zagadki rządzenia, ale zdobycze jego posiadają dla dzisiejszej epoki, tak różnej pod względem gospodarczym, a zwłaszcza umysłowym wartość raczej estetyczną.

Dopiero długoletni i wszechstronny wysiłek myślowy, głębokie studia nad historią poprzednich epok i prądów filozoficznych, zwłaszcza liberalizmu, spod którego czaru wyrwać się musimy, zdoła nas przybliżyć do rozwiązania zagadnienia elity. Tymczasem w życiu praktycznym, które niewątpliwie wyprzedzi teorię, musimy posługiwać się środkami przejściowymi, z których, jak się zdaje względnie najlepsze rezultaty daje dyktatura partii narodowej, jak to ma miejsce we Włoszech. Po tym, co powiedziałem jest rzeczą jasną, że druga teza demokratyzmu ustrojowego: „każdy obywatel ma jednakowe prawo zabierania głosu w sprawach wyborczych” będzie przez nas jak najbardziej stanowczo odrzucona. Ponieważ w państwie praworządnym, nawet przy dyktaturze partii, musi istnieć kontrola rządów (zwłaszcza w dziedzinie finansowej) w postaci niezawisłego przedstawicielstwa narodowego, przeto troską naszą będzie obmyślenie takiego prawa wyborczego, aby pewne elementy pozbawić w ogóle wpływu na ten odcinek życia publicznego, inne w tym wpływie ograniczyć, wreszcie tym, którzy przedstawiają większą wartość dać prawa do tej wartości proporcjonalne. Program nasz w tej dziedzinie nie jest ustalony, zarysowują się już jednak pewne jego linie. Przede wszystkim odmawiamy czynnego i biernego prawa żydom, którzy zresztą w naszym przekonaniu powinni, jako stojący poza narodem obcy i szkodliwy element, być pozbawieni obywatelstwa i traktowani jako obcokrajowcy, przebywający na ziemiach polskich czasowo i pod określonymi, ujętymi w ścisłe przepisy, warunkami.

Poza częścią, dotyczącą żydów program nasz domaga się jeszcze opracowania. Może ma rację pogląd przyznający prawo wyborcze tylko ludziom, umiejącym czytać i pisać po polsku, może znajdzie wdzięczne zastosowanie pluralizm, zależący od stopnia wykształcenia, może będzie należało nadać szczególne prawa ojcom rodzin (wliczając do ich szeregu i kobiety, stojące na czele rodzin np. wdowy)— wszystkie te jednak pomysły nie wyszły poza luźne rozmowy i nieobowiązujące rozważania. Do jednolitego programu jeszcze nam na tym polu daleko.

Należy oczywiście bacznie śledzić eksperymenty dokonywane przez faszyzm, komunizm, rządy Primo de Rivery, pomysły ustrojowe „Action Francaise” i tym podobne, aby z nich wyciągać zarówno pozytywne jak i negatywne wnioski, nie zapominając atoli nigdy, że dla Polski program y z dziedzin ustrojowych (jak zresztą i wszystkich innych) musimy wypracować sami.

Przebiegłem w ogromnym skrócie ogromne obszary zagadnień, o które potrąca pytanie: czy jesteśmy demokratami. Poglądów tu wyrażonych nie podaję jako obowiązujące kanony, a tylko jako materiał do myślenia. Sądzę jednak, że utrafiłem w sedno nastrojów, panujących w naszym obozie, a tylko nie zawsze dokładnie formułowanych. Reasumując, wyrażam raz jeszcze pogląd: jesteśmy demokratami społecznymi a antydemokratami ustrojowymi, innymi słowy, ujmując rzecz popularniej, hołdujemy szczerze demokratyzmowi, natomiast w koncepcjach ustrojowych jesteśmy przeciwnikami demokracji.

Jan Mosdorf

 za: “Akademik Polski” nr 6/1929

———
Jan Mosdorf (1904 – 1943) był publicystą i doktorem filozofii, działaczem Obozu Wielkiej Polski, prezesem Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska, a także przywódcą Obozu Narodowo-Radykalnego. Pisał dla pism młodzieży akademickiej „Akademik Polski”, „Szczerbiec”, publikował także na łamach: „Gazety Warszawskiej”, „Prosto z Mostu”, „Awangardzie” i tygodniku „Myśl Narodowa”. Z chwilą okupacji kraju, wrócił w szeregi działającego w konspiracji Stronnictwa Narodowego. Był członkiem centralnego wydziału propagandy Zarządu Głównego SN, był też czynny w tworzących się strukturach wojskowych – późniejszej Narodowej Organizacji Wojskowej. W lipcu 1940 został aresztowany przez Gestapo i osadzony na Pawiaku. 6 stycznia 1941 wysłano go do obozu Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Współtworzył tam konspirację obozową. Został rozstrzelany przez Niemców, razem z innymi więźniami, w zbiorowej egzekucji.

Reklama / Advertisement