Ideologia przemycana do prawa. W ONZ dojdzie do próby wprowadzenia radykalnych postulatów

Na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych dojdzie do kolejnej próby przeforsowania do międzynarodowego dyskursu takich pojęć jak prawa reprodukcyjne i seksualne, edukacja seksualna czy prawo do aborcji. UNWomen – agenda ONZ mająca zajmować się prawami kobiet – zapowiedziała organizację wydarzenia o nazwie Generation Equality Forum. Celem konferencji współorganizowanej przez rządy Meksyku i Francji jest uczczenie 25-lecia uchwalenia Pekińskiej Platformy Działań. Poprzednia, nieudana, próba wprowadzenia do prawa międzynarodowego wspomnianych pojęć miała miejsce podczas szczytu w Nairobi.

WIĘCEJ O SZCZYCIE W NAIROBI

Generation Equality Forum to dwuetapowa konferencja upamiętniająca przyjęcie Deklaracji i Platformy Działań wieńczącej IV Światową Konferencję Praw Kobiet w Pekinie (1995 r.). Wydarzenie to uznawane jest za kamień milowy dla wdrażania postulatów ruchu feministycznego do oficjalnego języka ONZ. To w tym dokumencie po raz pierwszy konsekwentnie i na szeroką skalę posłużono się terminem płci społeczno-kulturowej w rozumieniu gender oraz ideologiczną koncepcją strukturalnych źródeł dyskryminacji, rzekomo mającej źródło w tradycyjnych rolach społecznych. Obrady nad przyjęciem Pekińskiej Platformy Działania, jak i sama jej treść były przedmiotem licznych kontrowersji, a znaczna część państw wystosowała zastrzeżenia do najbardziej kontrowersyjnych jej części (m. in. dotyczących praw reprodukcyjnych i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego).

W ramach inicjatywy Generation Equality Forum odbędą się dwie duże konferencje – pierwsza w maju w Meksyku, druga w Paryżu w lipcu. Zgodnie ze wskazanymi przez organizatorów informacjami, głównym celem konferencji jest zebranie wszystkich zaangażowanych na rzecz propagowania ideologii feministycznej. Głównymi tematami obrad będą przemoc “ze względu na płeć w rozumieniu gender”, sprawiedliwość ekonomiczna, autonomia cielesna oraz prawa reprodukcyjne i seksualne, działania ruchów feministycznych wobec zmian klimatu, technologia i innowacje dla “równości genderowej”, ruchy feministyczne i ich przywództwo.

Podczas Konferencji podsumowującej Generation Equality Forum w Paryżu państwa chcące dołączyć do koalicji przyjąć mają tzw. “zobowiązania” (eng. commitments). Podobnie jak podczas szczytu w Nairobi, ustalenia dokonane podczas konferencji nie zyskają mocy wiążącej, a samo wydarzenie będzie miało charakter półoficjalny. Zobowiązania nabiorą jednak kluczowego znaczenia dla formułowania przyszłych komentarzy wydawanych przez Komitety ONZ czy rezolucji podejmowanych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Szczególnie istotne znaczenie będą miały one w kontekście zaplanowanego na wrzesień Spotkania Wysokiego Szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ, podczas którego przyjęta ma zostać oparta na nich rezolucja.

REKLAMA/Advertisement

– Na forum ONZ obserwujemy coraz silniejsze tendencje dążące do rozmycia decydującego wpływu państw członkowskich na kształt przyjmowanych na tym forum dokumentów. Coraz bardziej odchodzi się od uchwalania postanowień czy deklaracji wymagających jednomyślności wszystkich państw. Zamiast tego tworzone są dotyczące kontrowersyjnych i zideologizowanych koncepcji takich jak prawa reprodukcyjne i seksualne, w tym prawo do aborcji i edukacji seksualnej, przyjmowane tylko przez niektóre progresywne państwa, agendy ONZ i radykalne NGO-sy. Nie sposób nie zauważyć, że stanowić one mają kolejny instrument nacisku wobec państw chcących chronić naturalne struktury społeczne, oparte na tradycyjnej rodzinie i poszanowaniu prawa do życia na każdym jego etapie – podkreśliła Karolina Pawłowska, Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.