REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Dr Patey: Problemy z systemem finansowania służby zdrowia

349

W dyskusji o reformie finansowania służby zdrowia pojawiają się nowe pojęcia w polityce zdrowotnej, takie jak: profilaktyka, opieka zintegrowana i koordynowana. To bardzo dobrze, bowiem chory często wymaga zaangażowania wielu specjalistów, a proces leczenia musi być planowany indywidualnie. Tyle, że od lat obserwujemy niechęć do współpracy lekarzy rodzinnych, internistów ze specjalistami.

Odbija się to negatywnie na wczesnej diagnostyce i optymalnym wyborze metody leczenia pacjenta. Odwoływanie się do etosu pracy lekarza niewiele daje w coraz bardziej zbiurokratyzowanym i odhumanizowanym systemie opieki zdrowotnej. Pojawiają się zatem pomysły wywrócenia obecnego modelu, opartego o wyliczania kosztów tzw. koszyka usług medycznych.

Reklama / Advertisement

System określający standardy leczenia oparty o skodyfikowane procedury, sądzę że powinien być utrzymany, gdyż pozwala uniknąć błędów lekarskich, które w przeszłości były przyczyna wielu nieszczęść. Niestety, istnieją także i negatywne skutki takiego podejścia. Odejście od holistycznego widzenia człowieka, odhumanizowanie procesu leczenia, rutyna mogą w wielu przypadkach utrudniać wybór optymalnej metody leczenia.Zdarza się, że objawy umykają wystandaryzowanym opisom jednostek chorobowych. Człowiek bowiem to nie maszyna. Nie da się wszystkiego zawrzeć w skończonym spisie procedur i przepisów.

Innym problemem przy obecnie zdefiniowanej formule finansowania usług medycznych jest trudność w przekonaniu środowisk medycznych do pracy zespołowej,interdyscyplinarnej, w wielu przypadkach koniecznej dla zapewnienia skutecznej diagnostyki czy optymalnego wyboru metody leczenia. By przezwyciężyć te trudności, algorytmy używane dla wyliczania kosztów leczenia powinny mieć mechanizm uwzględniający możliwość nagradzania za skłonność do pracy w zespole. W obecnie stosowanych modelach finansowania podmioty medyczne brak elementu “success fee”. Jest to jedna z przyczyn braku zadowalających postępów we wdrażaniu polityki jakości w polskiej służbie zdrowia.

Z kolei system ubezpieczeń zdrowotnych niepromujący zdrowego trybu życia, uczestniczenia w programach profilaktyki zdrowotnej prowadzi do zwiększonej liczby chorób cywilizacyjnych i pogłębia skalę problemow z jakimi musi się zmierzyć nasz system ochrony zdrowia.

Reklama / Advertisement

dr Mariusz Patey – dyrektor Instytutu im. Romana Rybarskiego

Reklama / Advertisement