REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Cele Rewolucji Narodowo-Radykalnej cz. II

398

Co to jest rewolucja?

Rewolucja jest to nagła zmiana sposobu rzą­dzenia, gospodarowania, życia społecznego, rodzinnego jednostki, zmiana sposobu myślenia działania ludzi, zmiana wszystkich urządzeń zbiorowych; postawienie ludziom poszczególnym i całemu Narodowi nowych, wyraźnych celów życia i działania, a wszystko to dokonane drogą przewrotu przy użyciu siły.

Reklama / Advertisement

Co to jest rewolucja narodowa?

Rewolucja, której celem jest wyzwolenie Narodu z zależności od obcych, tak obcych, mieszkających w kraju (żydów), jak i obcych z zagranicy i pchnięcie losów narodu na nowe drogi przez postawienie mu nowych celów i utworzenie narodowego ładu, jest to rewolucja narodowa.

Co to jest rewolucja narodowo-radykalna?

Reklama / Advertisement

W Polsce nie wystarczy usunięcie obcych i pokazanie Narodowi nowych celów. Konieczna jest zupełna zmiana ustroju gospodarczego, usunięcie bezrobocia, zapewnienie pracy młodym pokoleniom, nowy podział własności i dochodów, oparcie życia publicznego na zasadzie organizacji politycznej całego Narodu, rozszerzenie Narodu polskiego na pokrewne mu szczepy kresowe i pogłębienie Narodu przez oparcie jego życia na ludzie, nie na zdemoralizowanej warstwie urzędniczej. To wszytko dopiero przygotować może Polskę do jej wielkiej roli i dokonanie tego wszystkiego przez przewrót jest rewolucją narodowo-radykalną.

W dziedzinie politycznej rewolucja narodowo-radykalna stworzy ustrój oparty na organizacji politycznej całego narodu.

Co w dziedzinie politycznej zniszczymy?

Zniszczone być muszą wszystkie istniejące partie i kierujące nimi tajne organizacje polityczne, sejm i sposób rządzenia, biurokracja urzędnicza. Pozbawieni praw politycznych muszą być żydzi.

Co w dziedzinie politycznej zbudujemy?

Zbudowana być musi organizacja polityczna narodu, hierarchiczna, obejmująca wszystkich świadomych Polaków. Będzie ona rządzić, ale przynależność do niej pociągać będzie za sobą wielkie obowiązki, większą odpowiedzialność i przymus wyrzeczeń majątkowych. Władza nie może się łą­czyć z bogactwem, a im kto wyżej stoi, tym ciężej odpowiadać musi za każde przestępstwo. Rząd narodowy, to nie tylko ministrowie, ale wszyscy członkowie organizacji politycznej narodu, każdy na swoim odcinku. Uprawnienia jednostki, jej miejsce w politycznej organizacji narodu, prawo do zajmowania stanowisk politycznych będą zależeć od wykazanej przez tę jednostkę wartości charakteru, umysłu i umiłowania służby narodowi polskiemu. Zbudowane być musi silnie rozwinięte życie związków i organizacji społecznych, podporządkow anych ogólnemu porządkowi, ale działających samodzielnie. Stworzony być musi stały związek między wojskiem, a rządem, to znaczy z jednej stronyy wpływ wojska ustawowy na sprawy związane z bezpieczeństwem państw a, z drugiej połączenie służby wojskowej z całością wychowania młodych pokoleń. W dziedzinie społeczno gospodarczej rewolucja narodowo-radykalna stworzy ustrój twórczości narodowej.

Co zniszczymy w dziedzinie społeczno-gospodarczej?

Zniszczony być musi wyzysk społeczny i oszustwo gospodarcze. A więc wielkie przedsiębiorstwa, jak banki, fabryki, wielkie majątki ziemskie, w których właściciel sam nie wkłada swej pracy, odebrane będą posiadaczom. Zniesione zostaną giełdy — gniazda spekulacji. Zakazany musi być żydom handel rolny i po­średnictwo. Posiadane przez nich nieruchomości ulegną wywłaszczeniu na rzecz usunięcia bezrobocia. Zniesiony będzie obecny system podatkowy.

Co zbudujemy w dziedzinie społeczno – gospodarczej?

Zbudowany być musi ustrój, który z jednej strony zapewni pracę największej ilości Polaków i umożliwi sprawną obronę państwa, z drugiej z każdego człowieka zrobi nie maszynę, ale świadomie służącego Narodowi twórcę i umożliwi istnienie zdrowej i silnej rodziny. Wprowadzony zostanie nowy podział zysków — najpierw każdy Polak musi mieć zapewnione niezbędne środki dla siebie i rodziny, a potem dopiero innym będzie wolno zarabiać ponad zwykły poziom. Na straży tej zasady stać będzie organizacja polityczna narodu. Wszędzie tam, gdzie to możliwe, powstać muszą samodzielne warsztaty wytwórcze, kierowane przez pracującego na nich człowieka, a związane silnie organizacją zawodową. Tak więc powstać musi nowoczesna produkcja rzemieślnicza, na wsi organizacja gminna wytwórczości i sprzedaży. Te zakłady, które służą bezpieczeństwu państwa, lub całemu społeczeństwu, nie będą w rękach prywatnych, lecz zostaną upaństwowione. Nie będą one pracować na zysk, tylko dla zaspokojenia potrzeb armii i obywateli. Zniesienie kajdan kapitalistycznego kredytu pozwoli dać pracę wszystkim, a Polska wyżywić może znacznie więcej ludności, niż ma jej obecnie. W dziedzinie kulturalnej rewolucja narodowo-radykalna stworzy wspólny całemu narodowi sposób tw orzenia życia. Wychowa nowego, prawdziwego Polaka

Co zniszczymy w dziedzinie kulturalnej?

Zniszczone być muszą przede wszystkim obce wpływy w życiu Narodu. Nie mogą Polakom pisać, wykładać, uczyć, sądzić ich — żydzi. Nie mogą Polacy oglądać wyłącznie obcych filmów i sztuk. Nie mogą uczyć się razem z obcymi i wrogimi im żydami. Następnie zniszczone być muszą przedziały, dzielące naród na osobne obce sobie klasy. Nie może być innej kultury chłopskiej, innej robotniczej, innej mieszczańskiej. Nie mogą żadne warstwy być uprzywilejowane i mieć łatwiejszego od innych dostępu do nauki i stanowisk w społeczeństwie.

Co zbudujemy w dziedzinie kultury?

Polska stać się musi ośrodkiem kultury światowej w nowej epoce. Kulura ta opierać się będzie na jedynych prawdziwych zasadach wiary, na katolickiej religii, której Polska najlepszy i najsilniejszy może dać wyraz. Aby była to kultura narodowa, na mocnych podstawach oparta, będzie ona nie kulturą jednej warstwy, ale całego narodu i mieć będzie swoje źródło nie w życiu zinię- dzynarodowionej warstwy „inteligenckiej*, ale w życiu ludu przedewszystkiem. Organizacja polityczna narodu pociągnie do twórczości narodowej wszystkie warstwy. Nie wykształcenie, tylko zdolności twórcze stanowią o wartości człowieka. Aby wykonać w całości i utrwalić dzieło rewolucji narodowo-radykalnej, trzeba stworzyć drogą wychowania narodowego typ świadomego Polaka.

Jaki ma być świadomy Polak?

Świadomy Polak musi mieć poczucie misji, jaką spełnia jego Naród, musi wierzyć w bezwzglę­dne prawdy religijne i społeczne, w siłę Narodu i swoją własną; musi być twórcą i poczuwać się do obowiązku wzbogacania swą twórczością narodowej cywilizacji.

Jaki musi być porządek narodowego wychowania?

Wychowanie narodowe rozpoczyna rodzina. Następnie działa kościół i szkoła. Stworzona być musi organizacja wychowawcza, wspólna dla wszystkich, przygotowująca do organizacji politycznej i do służby wojskowej. Służ­ba wojskowa musi być zakończeniem wychowania narodowego. Organizacja wychowawcza ma współ­pracować z tymi wszystkimi czynnikami.

————
Na podstawie broszury z 1935 r. (pisownia uwspółcześniona)

Reklama / Advertisement