Bolesław Piasecki: Wytyczne narodowo-radykalnej myśli gospodarczej

Własność

Człowiek żyje po to, aby być szczęśliwym. Warunkiem szczęścia Polaka, związanego wiekami ze swym narodem, jest twórcza praca dla Narodu Polskiego. Niezbędność tej pracy jest uzasadniona choćby tym, że:
a) jednostka jest zbyt blisko związana ze środowiskiem, w którym żyje, aby szczęście jej było niezależne od pomyślności grupy;
b) praca dla wspólnoty narodowej rozwija szlachetne bezosobiste wartości, wyciągając jednostkę poza granice tępego, zwierzęcego materializmu.

Obowiązek oddania twórczej pracy Narodowi uzasadnia podporządkowanie interesom narodowym wszelkiej własności materialnej. Skoro bowiem oddaje się do dyspozycji Narodu wartości duchowe – słusznym jest także oddanie wartości materialnych.

Z tego wynika:

Wszelkie interesy gospodarcze muszą być podporządkowane interesom moralnym i politycznym Narodu. Własność powoduje obowiązek rozporządzania posiadanymi dobrami zgodnie z interesem Narodu. Własność jest wypełniona przede wszystkim obowiązkami, a nie uprawnieniami. Uprawnienia związane z własnością dotyczą jedynie wyboru środków używania i użytkowania zgodnie z dobrem Polski. Wyłania się pytanie, kto będzie orzekał, czy dany Polak gospodaruje dobrze czy źle. Pamiętajmy, że w Wielkiej Polsce, każdy Polak będzie miał swe miejsce w Organizacji Politycznej Narodu, do której przystąpienie będzie dobrowolnym wyrazem chęci udziału w rządach Państwem. Zawodowe Komórki Organizacji Politycznej Narodu będą pomagały, kontrolowały i oceniały jednostkę w jej działalności gospodarczej. Rolnicy będą oceniali pracę rolnika, pracującego w ich okręgu, handlowcy będą kontrolowali handel w swoim rejonie itd. Kontrola wykonywania obowiązków płynących z własności jest zatem jednym ze skutków współpracy Polaków danego zawodu w Organizacji Politycznej Narodu. Nie ma to nic wspólnego z interwencjonizmem aktualnie powołanego rządu państwowego.

Zysk

Celem gospodarki narodowej jest możliwie największy zysk. Zysk jako wynik gospodarowania jest jednak wartością nie tylko materialną, ale wiąże się bezpośrednio z moralnością. Moralny charakter zysku zależy od sposobu jego osiągnięcia i podziału w Narodzie. W Wielkiej Polsce każdy musi żyć z własnej pracy. Wielkość zysku musi pozostawać w ścisłym związku z ilością pracy, wkładanej przez gospodarowanie przez daną jednostkę. Używanie pracy najemnej w przedsiębiorstwie jest moralne i uzasadnione tylko wtedy, gdy pracodawca przewyższa ilością i jakością pracy swych pracowników. Tylko chorzy i starcy mają prawo żyć z kapitału. Wszyscy anonimowi kapitaliści, niepracujący właściciele zostaną w ustroju Wielkiej Polski zniweczeni.
Źródłem zysku jednostki w Wielkiej Polsce może być tylko praca osobista, wynikająca z korzystania z własności zgodnie z interesem narodu. Sprawdzianem zdrowego działania gospodarki narodowej jest słuszny podział zysku. Każdy Polak ma prawo i obowiązek twórczej pracy dla dobra Polski. Twórcza praca wymaga pewnego minimum środków materialnych. Tych środków może jednostce dostarczyć jedynie zysk płynący z pracy.

REKLAMA/Advertisement

Ruch Młodych rzuca hasło upowszechnienia zysku. Zysk narodowy musi się dzielić w ten sposób, aby każdy chcący pracować Polak miał zapewnione minimum utrzymania – dopiero nadwyżka pozostająca po tym zasadniczym podziale zysku, dzielić się winna według różnic indywidualnych, jednostek gospodarujących. Dopóki jest choć jeden bezrobotny – nikt nie ma prawa zarabiać nic więcej ponad minimum utrzymania.

Organizacja

Gospodarce narodowej postawić należy przede wszystkim dwa wymogi:

a) by była podporządkowana interesom moralnym i
b) by była jak najrentowniejsza.

Oba te wymogi wymagają planu, ładu w stosunkach gospodarczych, warunkiem zaś tego ładu jest zorganizowanie życia gospodarczego Narodu. Organizacja Polityczna Narodu będzie w swych terytorialnych komórkach prowadzić pracę dwojako, grupując ludzi dla zagadnień ogólnopolitycznych bez względu na zawód; dla zagadnień zaś gospodarczych będą na wszystkich szczeblach Organizacji Politycznej Narodu funkcjonowały grupy zawodowe. Grupy zawodowe Organizacji Politycznej Narodu będą przeprowadzały aktualne plany gospodarcza w sposób bezwzględnie obowiązujący wszystkie jednostki gospodarujące. Powstanie zaś tych ogólnonarodowych planów gospodarczych, ustali się na dwóch zasadach: po pierwsze na uwzględnieniu inicjatywy i informacji wszystkich zorganizowanych zawodowo członków Organizacji Politycznej Narodu, po drugie plan ten będzie tworem zwierzchnich władz Organizacji Politycznej Narodu jednoczącej społeczeństwo z Państwem.

Samowystarczalność

Samowystarczalność jest dla nas zaledwie asekuracją, ubezpieczeniem na wypadek wojny lub załamania się państwa, z którym Polska ma stosunki gospodarcze. Samowystarczalność jest także pierwszym stopniem do imperializmu gospodarczego Polski. Polsce, dla podniesienia wielkości kapitału narodowego niezbędne są wartości gospodarcze leżące poza granicami Rzeczypospolitej. Wartościami tymi są kolonie, jako źródło surowców i obce państwa – jako rynki zbytu. Zapewnić to musi polityczna potęga Polski.

Rolnictwo

Chłop polski musi osiągać jako wynik gospodarowania środki, umożliwiające mu twórczy rozwój sił moralnych i fizycznych. Stawiamy zasadę bezwzględnej parcelacji wielkiej własności i komasacji gospodarstw karłowatych.Typem zasadniczym ustroju rolnego Polski stać się musi gospodarstwo o obszarze od 5 ha do 10 ha, zależnie od rodzaju gleby. Dla gospodarstw tych będzie istnieć ustawowy zakaz podziału. Większe gospodarstwa będą mogły istnieć wyjątkowo w niewielkiej ilości w wypadku uzasadnienia gospodarczego. Pozostającego nadmiaru ludności chłopskiej nie wolno skazywać na nędzną wegetację na wsi. Nadmiar ludności chłopskiej musi zająć miejsca, zajmowane w gospodarce narodowej przez żydów, oraz w przemyśle, zbudowanym za wywłaszczone pieniądze żydowskie.

Przemysł

Wszelki przemysł, gdzie osobista praca właściciela nie przyczynia się do powstania zysku – zostanie upaństwowiony. Dotyczy to w szczególności wojennego górniczego, monopolicznego i wojennego. Każdy inny zakład będzie przedmiotem własności prywatnej, związanej dyrektywami grup gospodarczych Politycznej Organizacji Narodu. Warunkiem zdrowia gospodarczego Polski jest wielka rozbudowa przemysłu mogąca wchłaniać masy ludności wiejskiej. Przemysł ten zostanie zbudowany za pieniądze wywłaszczone żydom, oraz kosztem heroicznego narodu.

Handel

Zbliżenie producenta do odbiorcy jest tutaj wytyczną zasadniczą. Zwalczać będziemy handel hurtowy, jako zbędnie podrażający ceny towarów. Tam, gdzie nie da się usunąć handlu hurtowego drogą spółdzielni, lub przede wszystkim drogą bezpośredniego kontaktu wytwórcy z konsumentem – w tych dziedzinach zostanie handel hurtowy upaństwowiony.

Pieniądz

Każdy pieniądz współczesny opiera się na złocie i na zaufaniu. Mówi się o procentach pokrycia w złocie, reszta to kredyt moralny. W Wielkiej Polsce, po radykalnej przebudowie ustroju narodowego, po wydobyciu wstrząsem głębokim nowych sił Narodu, można będzie obniżyć procent złota na rzecz zaufania. Oprócz więc pieniądza, opartego wysokoprocentowo o złoto dla wymiany zagranicznej, będzie istniała waluta wewnętrzna. Pieniądz ten, oparty przede wszystkim na zaufaniu we wzbudzone przełomem siły Narodu, a w mniejszym stopniu na złocie, umożliwi – obok wywłaszczonych środków żydowskich – politykę wielkich inwestycji przemysłowych.

Kredyt

Wszelkie instytucje kredytowe wraz z bankami zostaną upaństwowione. Bank jest kapitalistycznym przedsiębiorstwem, szczególnie silnie demoralizującym właścicieli przez budzenie w nich chęci coraz większych zysków i przez oddalenie jednostki, dysponującej finansami do bezpośredniej działalności gospodarczej. W gospodarstwie narodowym instytucje kredytowe będą narzędziem świadomej, planowej polityki gospodarczej, prowadzonej przez państwo i z jego ramienia przez grupy zawodowe Organizacji Politycznej Narodu.

Żydzi

Wszelkie dobra materialne polskie, pozostające w rękach żydowskich zostaną wywłaszczone bez odszkodowania. Jedynym i wystarczającym powodem jest pewność, że żydzi polskiej własności używają na szkodę Narodu Polskiego.

Obcy kapitał

Obcy kapitał zostanie w Polsce wywłaszczony. W stosunku do narodów zaprzyjaźnionych możliwe jest odszkodowanie.

za: “Falanga”, 1937

Bolesław Piasecki