W 1975 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ uznało syjonizm za “formę rasizmu i dyskryminacji rasowej”

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 3379, przyjęta 10 listopada 1975 r. – przy 72 głosach “za” i 35 “przeciw” (przy 32 wstrzymujących się) uznała, że “syjonizm jest formą rasizmu i dyskryminacji rasowej”. Głosowanie odbyło się około rok po tym, jak rezolucja nr 3237 przyznała Organizacji Wyzwolenia Palestyny status obserwatora, po słynnym przemówieniu “gałązki oliwnej” szefa OWP – Jasera Arafata na forum Zgromadzenia Ogólnego w listopadzie 1974 r. Rezolucja została przyjęta głosami głównie państw tzw. demokracji ludowej i większości arabskich i muzułmańskich krajów. Przeciw były głównie kraje zachodnie i część latynoskich. Od głosu wstrzymały się przede wszystkim kraje afrykańskie i część latynoskich.

Ustalenie, że “syjonizm jest formą rasizmu i dyskryminacji rasowej”, zawarte w rezolucji, zostało uchylone w 1991 r. rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 46/86 po kilkunastoletnich wytężonych wysiłkach dyplomacji izraelskiej.

REKLAMA/Advertisement

Rezolucja nr 3379 stanowiła, iż “odwołuje się do rezolucji nr 1904 (XVIII) z 20 listopada 1963 r. i ogłasza Deklarację ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, a w szczególności jej stwierdzenie, że ‘wszelka doktryna zróżnicowania rasowego lub wyższości jest naukowo fałszywa, moralnie potępiana, społecznie niesprawiedliwa i niebezpieczna”. Wyrażała również niepokój z powodu “przejawów dyskryminacji rasowej, które wciąż są widoczne w niektórych częściach świata, a niektóre z nich są narzucane przez niektóre rządy za pomocą środków ustawodawczych, administracyjnych lub innych”.

REKLAMA/Advertisement

Zgromadzenie Ogólne potępiło “bezbożny sojusz południowoafrykańskiego rasizmu i syjonizmu” oraz powoływało się na Deklarację z Meksyku w sprawie równości kobiet i ich wkładu w rozwój i pokój, ogłoszoną przez Światową Konferencję Międzynarodowego Roku Kobiet, która odbyła się w Mexico City w dniach 19 czerwca – 2 lipca 1975 r.. Dokument ten głosił, że “międzynarodowa współpraca i pokój wymagają osiągnięcia narodowego wyzwolenia i niezależności, eliminacji kolonializmu i neokolonializmu, okupacji, syjonizmu, apartheidu i dyskryminacji rasowej we wszystkich jej postaciach, a także uznania godności narodów i ich prawo do samostanowienia”.

REKLAMA/Advertisement

Biorąc również pod uwagę dokument znany jako “Deklaracja polityczną i strategia na rzecz wzmocnienia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz w celu wzmocnienia solidarności i wzajemnej pomocy między niezaangażowanymi krajami”, przyjęty na konferencji ministrów spraw zagranicznych Ruchu Państw Niezaangażowanych, która odbyła się w Limie w dniach 25-30 sierpnia 1975 r., a który potępił syjonizm jako zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie i wezwał wszystkie kraje do sprzeciwienia się tej rasistowskiej i imperialistycznej ideologii, rezolucja nr 3379 uznała syjonizm za “formę rasizmu i dyskryminacji rasowej”.

za: wikipedia.org

 

Słowiańscy niewolnicy żydowskich kupców